شنبه 24 آذر 1397

مقایسه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/09/21 -9.30 4.60 61.40 78.50
آوای ثروت کیان 0 0 0 1397/09/23 677 3,196,709 885,409M 0.40 -12.02 -2.33 67.99 109.54 206.62 65.30 1.24
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1397/09/23 3500 9,875,569 219,741M 0.36 -4.73 3.60 70.80 75.93 885.60 38.20 0.96
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1397/09/23 790 2,279,994 109,827M 23.15 -7.62 9.02 68.58 79.18 123.00 65.30 0.91
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1397/08/22 1308 2,274,520 50,922M 2.94 0.09 45.88 96.45 83.86 124.63 57.00 0.94
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1397/09/23 3084 6,054,894 163,779M 22.14 -6.04 8.66 61.58 79.49 505.51 43.70 0.85
بانک دی 0 0 0 1397/09/23 2742 5,162,205 300,859M 39.34 -7.16 5.98 44.97 61.86 416.23 45.20 0.74
بذر امید آفرین 0 0 0 1397/09/23 1844 1,749,301 178,537M 20.59 -4.81 -1.23 29.32 39.17 71.46 50.70 0.57
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1397/09/23 759 1,964,343 73,663M 21.41 -9.67 -0.70 34.57 75.84 96.44 69.30 0.77
پردیس 0 0 0 1397/03/21 1281 881,437 10,577M 40.83 3.19 -4.43 -11.06 -12.33 25.45 49.70 0.92
تصمیم نگاران پیشتاز 0 0 0 1397/06/10 762 1,743,757 1,744M 65.18 6.36 30.31 29.65 58.61 70.19 63.80 1.59
توسعه اندوخته آینده (ETF) 0 0 0 1397/09/23 1818 23,585 278,867M 14.48 -8.24 5.00 52.43 68.21 135.66 61.70 0.66
توسعه صادرات 0 0 0 1397/09/23 2772 7,211,887 88,757M 28.02 -4.39 7.97 51.71 38.76 620.72 45.80 0.64
ثروت آفرین تمدن 0 0 0 1397/09/23 2261 6,643,197 904,770M 9.13 -7.43 9.74 68.19 76.59 564.32 59.50 0.97
ذوب آهن نوویرا 0 0 0 1397/09/23 1606 2,169,037 185,333M 1.04 -4.56 4.59 56.54 81.17 187.31 48.60 0.69
زرین پارسیان 0 0 0 1397/09/23 1523 2,468,808 470,567M 13.47 -6.13 6.80 69.33 73.35 220.20 60.90 0.70
سپهر آتی خوارزمي 0 0 0 1397/09/23 964 1,549,682 155,168M 38.25 -3.94 9.63 49.90 62.88 53.11 48.40 0.57
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1397/09/23 2783 3,140,389 353,284M 0.65 -6.22 2.03 39.44 44.93 214.08 44.10 0.81
سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید (ETF) 0 0 0 1397/09/23 56 980,117 99,378M 8.99 -9.80 0.00 0.00 0.00 -1.96 3.60 0.37
سهم آشنا 0 0 0 1397/09/23 1733 1,993,815 214,808M 15.56 -7.08 13.12 74.98 93.13 129.53 42.60 0.82
سینا 0 0 0 1397/09/23 2875 10,369,616 80,686M 1.62 -8.92 -5.56 31.57 48.95 937.05 43.90 0.90
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1397/09/23 2834 4,786,567 163,514M 0.37 -9.77 0.51 48.89 62.24 376.22 40.00 1.01
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر د (ETF) 0 20 0 1397/09/23 173 12,352 61,780M 38.22 1.31 13.89 0.00 0.00 23.53 52.60 0.14
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین (ETF) 0 0 0 1397/09/23 329 1,358,756 295,752M 34.30 -3.74 6.32 29.32 0.00 36.12 40.10 0.34
صندوق سرمایه گذاری افق ملت(قابل معامله) 0 0 0 1397/09/23 202 16,768 209,311M 13.27 -10.99 1.82 54.70 0.00 66.50 60.90 0.93
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام (ETF) 0 0 0 1397/09/23 1827 16,583 127,528M 0.20 -9.82 2.83 35.25 38.58 66.33 59.20 0.56
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش (ETF) 0 0 0 1397/09/23 2285 4,587,949 52,977M 25.69 -1.05 3.12 77.94 83.63 358.80 63.20 0.24
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0 0 0 1397/09/23 2411 5,578,949 156,607M 2.98 -9.10 1.62 63.77 77.61 453.79 57.90 1.11
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان (ETF) 0 0 0 1397/09/23 1349 21,647 279,427M 11.75 -8.46 5.12 56.55 65.80 105.20 73.00 0.74
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی 0 0 0 1397/09/23 669 201,940 20,194M 61.94 -0.45 -1.08 -1.56 -1.97 -79.91 82.40 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1397/09/23 1349 1,261,931 58,531M 1.87 -2.88 6.59 34.82 35.30 48.75 73.40 0.59
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه (ETF) 0 0 0 1397/09/23 1397 23,054 224,537M 9.00 -9.23 5.62 53.40 63.89 127.34 69.10 0.74
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0 0 1 1397/09/23 3044 11,333,317 506,577M 3.65 -2.24 9.12 45.18 61.33 1031.87 56.10 0.43
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0 0 1 1397/09/23 3084 6,581,775 224,063M 1.93 -7.64 1.85 57.61 77.75 557.23 53.20 0.77
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0 0 0 1397/09/23 2305 7,952,686 125,271M 1.40 -10.59 3.70 44.08 50.96 695.27 61.00 0.74
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1397/09/23 2120 3,244,064 190,952M 20.68 -7.48 7.35 56.34 70.13 295.81 63.00 0.68
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0 0 0 1397/09/23 3223 8,491,931 128,661M 17.10 -6.40 -1.04 25.02 30.22 745.46 51.30 0.68
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1397/09/23 3645 7,391,637 42,701M 42.14 -2.17 -12.26 22.58 1.00 638.52 46.90 0.71
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن 0 0 0 1397/09/23 3205 15,624,738 200,372M 14.80 -10.61 11.54 43.74 57.56 1460.95 52.20 0.85
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0 0 0 1397/09/23 3872 33,004,752 834,261M 30.91 -6.70 5.93 59.27 78.16 3200.48 50.90 0.84
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0 0 0 1397/09/23 2796 8,033,581 1,027,744M 15.76 -8.06 5.81 55.89 76.88 702.56 58.80 0.88
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان 0 0 0 1397/09/23 2026 3,341,579 37,446M 6.04 -7.05 11.72 64.67 101.02 230.87 60.90 0.91
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا 0 0 0 1397/09/23 719 1,549,399 31,995M 11.28 -9.34 2.68 40.11 38.72 48.52 69.50 0.84
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0 0 0 1397/09/23 3197 5,656,267 250,510M 26.44 -6.65 10.49 65.02 89.14 462.04 51.10 0.96
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1397/09/23 762 2,048,257 66,572M 1.55 -7.17 -8.50 45.98 73.01 97.68 72.80 1.06
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1397/09/23 1132 3,396,029 80,496M 9.88 -11.85 6.62 66.21 80.91 226.57 78.70 1.11
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان 0 0 0 1397/09/23 2986 8,047,195 161,845M 10.95 -2.43 20.63 66.78 79.33 702.86 49.90 0.82
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1397/09/23 2113 2,734,657 143,608M 31.91 -5.12 14.25 85.64 115.10 216.40 58.00 0.78
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید 0 15 1 1397/09/23 1369 1,696,809 9,453M 10.68 -10.94 3.53 70.88 80.75 103.73 68.50 0.85
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0 0 0 1397/08/29 1487 2,422,281 97,889M 7.50 -14.64 26.48 70.24 81.70 142.04 66.80 0.95
قابل معامله آتیه درخشان مس (ETF) 0 0 0 1397/09/23 942 24,268 245,822M 24.42 -7.05 12.69 68.40 75.37 139.14 63.70 0.83
قابل معامله امين تدبيرگران فردا (ETF) 0 0 0 1397/09/23 1565 22,963 298,017M 21.53 -6.86 2.70 49.32 62.34 125.13 60.30 0.84
قابل معامله سپهر کاریزما (ETF) 0 0 0 1397/09/23 1895 22,431 491,349M 3.05 -9.09 8.79 67.63 86.16 121.89 53.30 0.95
قابل معامله هستی بخش آگاه (ETF) 0 0 0 1397/09/23 1119 28,271 158,314M 3.04 -9.51 6.45 54.99 78.38 169.25 62.00 0.87
مشترك افق 0 0 0 1397/09/23 1783 1,554,200 128,131M 9.01 -7.21 10.44 68.88 68.93 55.43 44.50 0.86
مشترك خوارزمي 0 0 0 1397/09/23 2679 6,991,552 263,442M 10.65 -9.80 2.68 60.72 86.78 599.17 42.70 1.25
مشترك كارگزاري بانك صادرات 0 0 0 1396/02/26 3912 5,747,254 11,495M 58.59 -1.64 2.65 -4.33 -0.09 475.73 28.80 0.00
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1397/09/23 3871 42,676,273 574,465M 0.89 -9.56 6.36 71.80 100.72 4137.43 39.10 1.10
مشترک آگاه 0 0 0 1397/09/23 3782 41,096,884 333,830M 0.45 -8.74 5.27 61.31 89.23 4004.27 42.90 1.03
مشترک افتخار حافظ 0 0 0 1397/05/29 1564 988,488 31,267M 90.90 5.76 5.56 -6.38 5.95 20.80 48.90 0.16
مشترک البرز 0 0 0 1397/09/23 2057 1,417,023 17,367M 38.30 -8.48 1.17 37.58 41.41 168.81 49.40 0.51
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1397/09/23 1749 1,888,254 163,917M 0.06 -9.87 2.32 45.52 61.29 133.17 52.50 0.66
مشترک بورسیران 0 0 0 1397/09/23 3437 22,668,110 1,511,850M 0.01 -9.12 -3.44 33.90 40.48 2174.34 42.50 0.79
مشترک پویا 0 0 0 1397/09/23 3918 23,783,941 212,224M 14.33 -8.63 3.73 58.54 61.20 2276.35 39.70 1.05
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1397/09/23 2937 9,239,029 129,577M 22.91 -8.22 4.54 61.42 82.52 819.00 42.90 1.05
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1397/09/23 1895 2,401,277 191,893M 0.60 -5.72 7.54 74.75 96.39 140.04 40.00 1.04
مشترک دماسنج 0 0 0 1397/09/23 1890 2,063,999 164,082M 0.03 -8.58 10.47 89.67 102.05 122.39 44.90 1.09
مشترک رشد سامان 0 0 0 1397/09/23 1767 1,768,461 164,798M 39.13 -3.00 5.36 40.38 47.45 139.69 55.60 0.45
مشترک رضوي 0 0 0 1396/11/28 3366 3,640,701 25,270M 31.41 -0.31 11.79 12.75 9.27 264.08 35.80 0.07
مشترک عقیق 0 0 0 1397/09/23 2849 10,042,900 135,238M 2.41 -9.48 4.20 51.17 69.78 899.21 45.80 1.03
مشترک نواندیشان  0 0 0 1397/05/16 3148 2,382,645 24,150M 0.37 20.28 48.85 38.09 38.94 137.87 38.70 1.04
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1397/09/23 3195 11,056,897 186,950M 6.80 -9.69 11.19 73.60 81.40 1005.17 41.80 1.04
مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1397/09/23 3918 14,921,616 104,138M 14.99 -9.58 7.21 51.23 60.87 1392.97 37.90 0.83
مشترک کاریزما 0 0 0 1397/09/23 2265 6,480,272 193,106M 0.11 -9.30 6.29 77.88 99.31 548.09 47.20 1.16
مشترک یکم سامان 0 0 0 1397/09/23 2734 3,735,524 104,886M 18.53 -5.61 4.04 28.99 22.67 270.58 44.00 0.77
میعاد ایرانیان 0 0 0 1397/09/23 1571 1,504,917 76,397M 46.78 -10.73 1.10 44.82 58.88 68.90 56.60 0.67
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 0 15 0 1397/09/23 957 1,177,957 101,587M 94.89 1.29 5.87 12.27 18.20 46.26 78.00 0.01
همیان سپهر 0 0 0 1397/09/23 1601 1,487,349 148,735M 5.38 -9.71 -1.93 30.37 40.54 53.26 52.30 0.68
يکم سهام گستران شرق 0 0 0 1397/09/23 1990 1,084,826 16,246M 15.75 -7.67 -0.83 53.49 35.25 5.60 44.70 1.06
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1397/09/23 2799 3,219,062 183,808M 15.00 -8.31 5.88 67.57 80.49 278.14 43.90 0.89
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1397/09/23 3310 15,974,379 311,708M 11.87 -5.74 9.10 77.75 94.98 1497.45 42.70 1.12