یکشنبه 5 خرداد 1398

مقایسه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/03/01 5.30 31.00 25.60 126.00
آوای سهام کیان 0 0 0 1398/03/03 839 4,676,837 1,272,773M 1.98 8.47 38.12 39.56 181.67 348.59 67.00
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1398/03/03 3662 14,291,930 288,811M 7.40 8.17 43.77 41.96 163.89 1326.37 39.90
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1398/03/03 952 2,988,625 141,117M 4.09 6.63 29.34 27.51 139.39 192.31 66.40
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1398/03/03 1470 2,756,506 128,550M 17.88 2.12 22.41 27.82 139.21 172.23 58.80
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1398/03/03 3246 7,954,186 214,747M 11.06 4.54 29.27 29.41 126.03 695.45 45.20
بازارگردانی افتخار حافظ 0 0 0 1398/03/03 1726 1,023,594 55,781M 54.26 1.15 10.48 11.67 9.41 24.25 50.70
بانک دی 0 0 0 1398/03/03 2904 6,247,474 364,234M 15.94 3.48 19.43 17.62 83.10 524.75 46.70
بذر امید آفرین 0 0 0 1398/03/03 2006 2,111,964 327,699M 26.22 2.13 18.59 18.65 62.69 107.01 52.30
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1398/03/03 921 2,413,527 103,055M 28.45 7.14 27.84 18.42 74.31 141.36 70.00
پردیس 0 0 0 1396/02/03 1443 1,276,060 21,961M 0.08 9.41 4.50 -5.57 -0.46 47.67 44.00
تصمیم نگاران پیشتاز 0 0 0 1397/10/09 924 1,720,452 1,720M 77.10 -0.51 -1.98 8.25 30.99 67.92 54.00
توسعه اندوخته آینده (ETF) 0 0 0 1398/03/03 1980 31,275 336,013M 2.46 7.63 27.63 29.14 119.84 212.50 58.90
توسعه صادرات 0 0 0 1398/03/03 2934 9,359,661 86,193M 25.49 2.27 25.91 27.89 107.30 835.36 47.30
ثروت آفرین تمدن 0 0 0 1398/03/03 2423 8,498,828 1,229,721M 16.39 2.81 23.90 23.49 141.95 749.88 60.40
ذوب آهن نوویرا 0 0 0 1398/03/03 1768 3,196,328 336,772M 0.31 10.22 36.24 44.72 154.92 286.71 50.90
زرین پارسیان 0 0 0 1398/03/03 1685 3,119,966 643,574M 23.77 4.55 26.11 23.72 133.42 282.33 62.20
سپهر آتی خوارزمي 0 0 0 1398/03/03 1126 1,744,141 470,873M 5.96 -4.11 10.38 9.58 69.84 72.32 51.00
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1398/03/03 2945 4,073,046 456,116M 0.76 4.32 28.46 27.10 94.20 307.35 45.70
سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید (ETF) 0 0 0 1398/03/03 218 1,031,822 205,772M 31.27 6.01 22.46 2.15 0.00 3.20 16.60
سهم آشنا 0 0 12 1398/03/03 1895 2,700,729 602,303M 8.47 10.98 38.62 46.47 184.54 228.77 45.70
سینا 0 0 0 1398/03/03 3037 13,967,358 95,914M 23.86 10.27 37.03 30.44 87.66 1296.85 45.50
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1398/03/03 2996 5,791,301 195,966M 1.04 3.63 23.60 17.11 93.29 476.18 41.90
صندوق بازارگردانی اکسیر سودا (ETF) 0 0 0 1398/03/03 161 4,277,145 253,686M 95.37 65.50 311.09 0.00 0.00 327.73 18.80
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر د (ETF) 0 20 0 1398/03/03 335 14,285 71,449M 32.06 10.37 20.75 18.04 0.00 42.86 40.70
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین (ETF) 0 0 0 1398/03/03 491 1,513,188 323,303M 55.53 -0.46 13.51 8.00 50.35 51.59 44.50
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید (ETF) 0 0 0 1398/03/03 154 16,493 82,524M 99.13 22.21 60.53 0.00 0.00 64.93 28.80
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان (ETF) 0 0 0 1398/03/03 82 1,297,686 37,183M 39.17 21.81 0.00 0.00 0.00 23.10 0.00
صندوق سرمایه گذاری افق ملت(قابل معامله) 0 0 0 1398/03/03 364 22,442 275,646M 13.04 2.34 23.27 28.53 0.00 122.84 47.90
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام (ETF) 0 0 0 1398/03/03 1989 22,573 173,591M 2.25 3.64 30.01 30.91 100.22 126.41 56.90
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش (ETF) 0 0 0 1398/03/03 2447 2,730,524 81,263M 12.46 17.90 32.99 -40.83 6.06 173.05 61.50
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0 0 0 1398/03/03 2573 8,303,204 228,471M 2.29 8.41 42.24 44.17 167.00 724.20 56.40
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان (ETF) 0 0 0 1398/03/03 1511 28,167 324,155M 9.94 5.89 32.70 25.98 120.14 167.01 68.40
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی 0 0 0 1398/02/27 831 188,721 18,872M 35.78 -1.49 -4.60 -6.91 -8.12 -81.22 72.10
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1398/03/03 1511 1,545,483 134,200M 23.73 11.14 36.53 32.54 82.03 89.77 69.30
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه (ETF) 0 0 0 1398/03/03 1559 28,570 278,262M 2.14 1.38 21.48 19.29 104.82 181.73 64.70
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0 0 0 1398/03/03 3206 16,224,484 646,757M 27.03 11.18 30.75 42.81 121.32 1520.35 55.00
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0 0 0 1398/03/03 3246 10,132,384 279,988M 3.99 9.48 44.28 49.98 166.87 911.78 52.50
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0 0 0 1398/03/03 2467 11,392,094 103,110M 5.93 4.85 34.68 36.12 122.42 1039.21 59.30
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1398/03/03 2282 4,359,120 369,989M 22.50 7.23 31.32 32.81 127.63 411.85 61.00
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0 0 0 1398/03/03 3385 11,304,505 151,243M 2.77 6.03 27.27 30.24 73.03 1025.49 50.50
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1398/03/03 3807 9,107,985 46,360M 0.00 5.35 20.77 23.71 63.45 810.00 46.20
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0 0 0 1398/03/03 4034 44,393,303 1,500,094M 15.86 6.53 29.44 31.52 131.42 4339.33 50.20
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0 0 0 1398/03/03 2958 10,659,015 1,930,774M 15.09 7.50 28.08 28.85 123.82 964.84 57.30
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان 0 0 0 1398/03/03 2188 4,270,101 49,016M 22.16 0.57 23.30 24.49 134.25 322.81 58.60
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا 0 0 0 1398/03/03 881 2,049,233 42,317M 0.00 3.74 28.97 24.91 96.38 96.43 61.90
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0 0 0 1398/03/03 3359 6,864,536 295,759M 2.75 4.83 22.06 19.47 121.22 582.09 49.90
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1398/03/03 924 2,892,443 64,785M 37.29 5.81 26.02 36.11 119.45 179.16 65.70
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1398/03/03 1294 4,429,493 136,220M 0.62 2.20 26.27 23.62 143.94 325.95 72.80
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان 0 0 0 1398/03/03 3148 11,528,240 217,054M 7.53 14.82 33.63 40.29 155.37 1050.15 49.60
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1398/03/03 2275 3,722,163 131,374M 0.99 8.66 31.70 33.78 181.30 314.45 56.00
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید 0 15 5 1398/03/03 1531 2,182,165 14,383M 9.70 3.34 26.40 22.90 131.30 149.79 63.30
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0 0 0 1398/02/31 1649 3,105,996 129,840M 4.84 3.89 36.12 27.54 118.31 210.36 62.60
قابل معامله آتیه درخشان مس (ETF) 0 0 0 1398/03/03 1104 31,310 323,418M 20.16 2.28 24.25 25.54 139.35 208.53 65.40
قابل معامله امين تدبيرگران فردا (ETF) 0 0 0 1398/03/03 1727 28,268 284,902M 19.71 4.59 21.74 20.04 95.46 177.14 61.20
قابل معامله سپهر کاریزما (ETF) 0 0 0 1398/03/03 2057 29,944 763,715M 6.39 7.16 36.52 29.78 142.89 196.21 54.60
قابل معامله هستی بخش آگاه (ETF) 0 0 0 1398/03/03 1281 37,940 216,256M 3.88 5.70 30.19 30.11 129.94 261.33 63.20
مشترك افق 0 0 0 1398/03/03 1945 2,144,179 124,757M 1.25 6.13 29.17 35.05 141.34 114.43 47.00
مشترك خوارزمي 0 0 0 1398/03/03 2841 8,891,349 333,177M 0.65 4.04 25.63 23.26 124.21 789.15 44.50
مشترك كارگزاري بانك صادرات 0 0 0 1396/02/26 4074 5,747,254 11,495M 58.59 -1.64 2.65 -4.33 -0.09 475.73 27.70
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1398/03/03 4033 59,249,743 730,609M 1.95 10.12 41.77 33.71 177.31 5783.05 40.50
مشترک آگاه 0 0 0 1398/03/03 3944 56,927,470 501,816M 5.36 7.87 33.50 34.76 149.44 5585.24 44.10
مشترک البرز 0 0 0 1398/02/30 2219 1,327,155 14,011M 15.08 2.72 23.85 8.67 83.04 192.16 51.40
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1398/03/03 1911 2,902,646 261,012M 1.51 16.11 50.36 48.74 165.89 242.11 54.40
مشترک بورسیران 0 0 0 1398/02/28 3599 35,842,866 2,051,359M 1.00 18.63 54.99 48.87 139.88 3499.33 43.90
مشترک پویا 0 0 0 1398/03/03 4080 30,765,770 297,843M 14.05 1.69 24.33 26.03 125.48 2973.93 41.10
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1398/03/03 3099 10,641,590 136,830M 12.52 0.27 17.88 9.70 110.86 958.51 44.40
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1398/03/03 2057 3,587,648 323,796M 4.28 12.56 51.62 48.13 183.64 258.63 42.80
مشترک دماسنج 0 0 0 1398/03/03 2052 3,283,460 240,976M 0.11 12.68 44.98 54.88 278.26 252.32 47.30
مشترک رشد سامان 0 0 0 1398/03/03 1929 2,075,980 199,327M 0.73 3.18 23.18 23.36 84.77 182.90 57.20
مشترک رضوي 0 0 0 1396/06/19 3528 3,181,770 22,565M 16.83 -1.01 -8.20 -3.28 -8.46 218.18 34.20
مشترک عقیق 0 0 0 1398/03/03 3011 13,067,471 171,707M 3.66 5.00 27.23 26.38 116.62 1200.14 47.20
مشترک نواندیشان  0 0 0 1398/03/03 3310 2,774,062 88,027M 69.26 2.65 8.44 2.82 69.75 176.95 40.80
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1398/03/03 3357 14,356,231 229,441M 5.44 8.31 24.41 25.05 147.58 1334.95 43.30
مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1398/03/03 4080 20,194,378 143,017M 4.86 3.42 29.22 29.32 122.23 1920.53 39.20
مشترک کاریزما 0 0 0 1398/03/03 2427 8,539,619 246,266M 1.47 8.05 33.72 27.42 155.45 754.04 48.70
مشترک یکم سامان 0 0 0 1398/03/03 2896 4,790,782 135,541M 4.53 5.76 25.35 25.43 77.97 375.27 45.80
میعاد ایرانیان 0 0 0 1398/03/03 1733 1,853,201 99,875M 3.76 4.93 21.19 16.49 79.82 97.52 58.10
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 0 15 0 1398/03/03 1119 1,031,688 88,978M 92.91 1.82 6.57 10.84 24.26 57.13 80.00
همیان سپهر 0 0 0 1398/03/03 1763 1,806,979 180,698M 15.47 3.34 23.83 17.34 63.00 84.27 54.20
يکم سهام گستران شرق 0 0 0 1398/03/03 2152 1,482,090 8,049M 15.35 6.72 30.47 33.87 131.96 44.27 47.00
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1398/03/03 2961 4,606,411 288,412M 1.07 11.25 37.94 37.80 158.52 416.87 45.70
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1398/03/03 3472 23,191,435 532,893M 2.42 7.27 44.56 43.48 187.99 2219.16 44.10