چهارشنبه 2 مرداد 1398

مقایسه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/04/31 8.20 24.80 55.30 132.50
آوای سهام کیان 0 0 0 1398/04/31 898 5,812,986 1,672,251M 0.53 10.66 34.61 80.99 187.30 457.57 64.60 1.15
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1398/04/31 3721 15,252,634 310,803M 0.54 0.88 16.97 50.41 162.99 1422.25 39.70 0.90
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1398/04/31 1011 3,508,478 202,944M 10.78 6.73 26.17 50.32 147.91 243.15 63.90 0.88
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1398/04/30 1529 3,032,821 139,904M 7.31 1.69 10.98 43.16 145.41 199.52 57.30 0.82
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1398/04/31 3305 9,077,437 243,829M 15.15 6.04 20.14 51.92 133.01 807.78 44.80 0.88
بانک دی 0 0 0 1398/04/31 2963 7,135,169 374,361M 10.47 6.77 18.31 37.43 96.50 613.53 46.40 0.75
بذر امید آفرین 0 0 0 1398/04/31 2065 2,347,249 491,242M 6.65 6.29 13.99 36.24 61.49 130.07 51.40 0.66
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1398/04/31 980 2,651,295 133,267M 21.80 5.54 18.35 37.24 70.11 165.14 67.10 0.79
توسعه صادرات 0 0 0 1398/04/31 2993 10,523,578 95,596M 4.91 3.75 15.74 40.79 117.08 951.67 46.80 0.74
ثروت آفرین تمدن 0 0 0 1398/04/31 2482 9,879,045 1,462,850M 19.28 8.82 19.82 43.47 131.45 887.90 59.40 0.87
ذوب آهن نوویرا 0 0 0 1398/04/31 1827 3,246,746 375,038M 0.11 3.03 22.04 50.34 152.92 318.05 50.00 0.67
زرین پارسیان 0 0 0 1398/04/31 1744 3,594,890 958,901M 5.05 4.33 20.87 48.15 132.64 327.65 60.80 0.69
سپهر آتی خوارزمي 0 0 0 1398/04/31 1185 1,866,399 503,879M 14.04 7.23 4.28 10.85 64.67 84.40 49.50 0.62
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1398/04/31 3004 4,557,722 509,822M 2.39 5.19 18.79 40.41 95.89 355.83 45.40 0.86
سهم آشنا 0 0 12 1398/04/31 1954 3,186,927 1,028,249M 7.82 4.01 32.24 69.34 196.20 276.68 45.10 0.78
سینا 0 0 0 1398/04/31 3096 15,359,556 103,385M 25.80 4.46 22.16 50.42 88.16 1436.08 45.00 0.89
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1398/04/31 3055 6,633,796 224,282M 0.58 7.33 18.84 43.23 100.51 560.00 41.50 0.98
صندوق سرمایه گذاری افق ملت(قابل معامله) 0 0 0 1398/04/31 423 26,464 198,016M 33.22 7.53 21.65 53.68 138.46 162.77 45.30 0.83
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا 0 0 1 1398/04/31 942 10,000 9,209,159M 90.78 1.73 5.20 10.46 21.41 54.57 78.10 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0 0 0 1398/04/31 2632 9,807,270 288,402M 7.64 6.02 28.78 66.92 183.18 873.50 55.80 1.04
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان 0 0 0 1398/04/31 1570 32,243 371,060M 0.89 5.92 22.89 50.84 123.89 205.65 66.90 0.73
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده 0 0 0 1398/04/31 2039 37,480 400,053M 6.79 8.35 29.48 59.48 142.83 274.50 58.10 0.65
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1398/04/31 1570 1,987,322 182,939M 2.98 6.60 43.67 66.00 123.99 131.88 67.80 0.60
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه 0 0 0 1398/04/31 1618 34,154 332,654M 1.25 11.03 22.43 49.27 117.49 236.79 63.50 0.72
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0 0 0 1398/04/31 3265 19,035,125 761,729M 32.83 7.81 31.98 56.75 137.71 1801.05 54.50 0.45
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0 0 0 1398/04/31 3305 11,847,717 334,378M 4.43 5.79 28.83 69.95 179.75 1083.07 52.00 0.77
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0 0 0 1398/04/31 2526 13,472,294 117,155M 0.53 6.74 24.46 65.61 134.80 1247.23 58.60 0.80
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1398/04/31 2341 4,876,502 432,029M 19.94 6.15 21.75 53.33 136.89 469.35 60.00 0.67
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0 0 0 1398/04/31 3444 12,814,453 157,810M 0.05 6.68 20.85 49.58 77.37 1175.82 50.00 0.78
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1398/04/31 3866 10,420,320 111,070M 9.88 3.98 21.59 37.08 72.07 941.12 45.80 0.68
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0 0 0 1398/04/31 4093 50,681,515 1,955,242M 18.10 6.37 21.93 53.45 139.34 4968.15 49.80 0.86
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0 0 0 1398/04/31 3017 12,488,074 3,008,702M 21.46 6.81 26.36 55.52 140.88 1147.56 56.60 0.88
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان 0 0 0 1398/04/31 2247 4,779,509 55,074M 1.02 2.99 12.80 36.96 135.64 373.25 57.50 0.92
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا 0 0 0 1398/04/31 940 2,599,070 121,403M 18.87 9.68 31.47 58.67 142.31 149.14 59.90 0.89
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0 0 0 1398/04/31 3418 8,127,022 350,145M 0.91 7.04 24.37 46.70 125.36 707.54 49.60 0.88
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1398/04/31 983 3,367,379 76,645M 17.87 9.41 23.42 53.95 135.21 225.00 63.00 1.03
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1398/04/31 1353 5,212,998 156,708M 0.85 7.40 20.84 52.15 142.14 401.29 70.90 1.06
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان 0 0 0 1398/04/31 3207 13,160,678 244,315M 7.58 8.67 32.83 54.96 167.00 1213.02 49.10 0.73
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1398/04/31 2334 4,448,618 159,051M 10.07 12.58 29.77 60.67 199.41 386.58 55.30 0.77
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0 0 0 1398/04/31 1708 3,531,432 147,670M 3.88 3.36 17.77 49.53 127.96 252.87 60.50 0.99
قابل معامله آتیه درخشان مس 0 0 0 1398/04/31 1163 36,010 371,967M 2.63 10.64 18.52 41.82 137.06 252.17 63.90 0.73
قابل معامله امين تدبيرگران فردا 0 0 0 1398/04/31 1786 32,152 324,046M 22.85 5.97 20.22 39.74 105.77 214.86 60.30 0.75
قابل معامله سپهر کاریزما 0 0 0 1398/04/31 2116 33,942 1,110,064M 2.04 6.63 22.92 56.05 145.00 234.38 53.60 0.91
قابل معامله سرو سودمند مدبران 0 0 0 1398/04/31 31 10,012 218,374M 13.82 0.12 -0.93 10.00 0.68
قابل معامله هستی بخش آگاه 0 0 0 1398/04/31 1340 44,273 265,636M 1.39 7.71 25.23 58.80 137.10 319.50 61.90 0.80
مختلط گوهر نفیس تمدن 0 0 0 1398/04/31 2102 4,364,415 667,271M 42.75 7.10 13.90 28.98 103.73 336.44 68.70 0.48
مشترك افق 0 0 0 1398/04/31 2004 2,451,305 127,223M 10.21 7.40 23.05 48.85 166.29 145.14 46.10 0.92
مشترك خوارزمي 0 0 0 1398/04/31 2900 10,297,796 376,487M 2.40 7.91 21.14 47.17 120.58 929.80 44.00 1.14
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1398/04/31 4092 65,148,812 784,783M 1.67 5.86 21.80 56.71 147.62 6368.78 40.20 1.02
مشترک آگاه 0 0 0 1398/04/31 4003 67,203,263 638,364M 0.46 8.44 28.41 66.77 154.14 6611.46 43.80 1.01
مشترک البرز 0 0 0 1398/04/31 2278 1,496,284 15,590M 8.49 3.02 16.08 30.68 71.61 209.07 50.40 0.49
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1398/04/31 1970 3,571,368 336,576M 0.29 7.98 45.40 86.54 166.93 308.99 53.70 0.68
مشترک بورسیران 0 0 0 1398/04/31 3658 45,148,703 2,601,333M 0.00 6.98 48.42 95.06 157.86 4429.93 43.60 0.87
مشترک پویا 0 0 0 1398/04/31 4139 36,364,777 388,521M 3.13 9.31 20.37 52.24 129.73 3533.35 40.90 1.00
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1398/04/31 3158 12,083,268 149,349M 2.22 5.70 14.45 33.10 91.89 1101.92 43.90 0.98
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1398/04/31 2116 4,050,511 488,079M 0.98 5.87 28.25 71.56 182.59 304.90 42.30 1.03
مشترک دماسنج 0 0 0 1398/04/31 2111 4,054,791 297,585M 0.03 4.73 40.81 98.49 242.12 329.74 46.70 0.91
مشترک رشد سامان 0 0 0 1398/04/31 1988 2,310,948 227,316M 9.84 2.98 17.87 40.62 90.21 212.32 56.20 0.51
مشترک عقیق 0 0 0 1398/04/31 3070 15,323,407 198,637M 1.11 8.72 24.15 56.52 125.09 1424.59 46.90 1.00
مشترک نواندیشان  0 0 0 1398/04/31 3369 2,942,457 92,640M 65.77 4.00 8.72 17.06 55.31 193.76 40.40 0.43
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1398/04/31 3416 16,502,745 275,695M 12.83 7.83 24.77 45.37 140.82 1549.50 43.00 0.93
مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1398/04/31 4139 23,843,168 168,762M 3.75 8.43 22.84 56.03 137.59 2285.60 39.10 0.88
مشترک کاریزما 0 0 0 1398/04/31 2486 9,552,796 229,878M 0.58 7.35 21.60 52.30 143.31 855.37 48.00 1.10
مشترک یکم سامان 0 0 0 1398/04/31 2955 5,557,422 157,592M 9.94 6.84 23.49 45.79 98.40 451.32 45.30 0.81
میعاد ایرانیان 0 0 0 1398/04/31 1792 1,972,236 121,224M 9.81 8.38 18.99 40.83 92.62 117.17 56.90 0.71
همیان سپهر 0 0 0 1398/04/31 1822 2,103,734 210,870M 4.95 4.92 21.66 39.28 83.70 113.07 53.20 0.77
يکم سهام گستران شرق 0 0 0 1398/04/12 2211 1,643,528 8,926M 34.88 6.03 28.00 51.14 102.60 59.99 46.00 0.96
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1398/04/31 3020 5,352,305 338,860M 0.68 7.16 30.51 58.71 159.90 491.46 45.30 0.85
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1398/04/31 3531 27,304,416 943,095M 10.37 3.51 28.47 66.91 186.26 2630.46 43.80 0.96