یکشنبه 26 آبان 1398

مقایسه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/08/22 -4.00 17.50 44.40 67.60
آوای سهام کیان 0 0 0 1398/08/24 1014 6,863,313 1,947,266M 0.78 -0.28 16.67 48.31 88.89 558.31 60.10 1.16
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1398/08/24 3837 24,292,982 737,535M 2.16 12.43 32.46 66.56 134.35 2324.50 39.50 0.89
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1398/08/24 1127 4,461,626 296,520M 2.37 -0.96 21.63 50.31 80.78 336.37 60.00 0.94
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1398/08/24 1645 3,907,123 183,178M 20.22 0.24 22.96 41.90 73.07 285.86 55.30 0.72
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1398/08/24 3421 11,128,764 300,388M 20.82 -0.54 20.40 40.48 72.70 1012.92 44.10 0.91
بانک دی 0 0 0 1398/08/24 3079 7,596,888 398,282M 15.01 -3.19 4.42 22.78 36.63 659.70 45.40 0.79
بذر امید آفرین 0 0 0 1398/08/15 2181 2,629,928 550,402M 24.58 -4.65 12.72 25.70 44.70 157.78 0.70 0.00
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1398/08/24 1096 3,002,525 168,066M 4.05 -2.00 10.78 24.51 38.07 200.27 62.20 0.92
توسعه صادرات 0 0 0 1398/08/24 3109 12,469,803 112,066M 1.07 0.64 10.22 35.14 65.25 1146.17 46.00 0.96
ثروت آفرین تمدن 0 0 0 1398/08/24 2598 11,910,050 1,595,816M 1.96 -1.45 13.84 39.75 65.96 1091.01 58.10 0.91
ذوب آهن نوویرا 0 0 0 1398/08/24 1943 4,267,805 499,897M 15.36 -1.57 24.41 42.42 99.83 416.85 48.60 0.77
زرین پارسیان 0 0 0 1398/08/24 1860 4,491,874 1,059,534M 9.48 -0.85 14.64 45.31 70.80 413.24 58.60 0.71
سپهر آتی خوارزمي 0 0 0 1398/08/24 1301 2,127,250 514,952M 4.88 -4.38 18.38 27.88 31.84 110.17 47.30 0.79
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1398/08/24 3120 5,392,660 614,456M 9.48 -0.54 12.24 33.26 61.04 439.33 44.70 1.02
سهم آشنا 0 0 12 1398/08/24 2070 4,257,094 2,688,530M 7.86 3.64 18.78 56.15 112.39 382.15 44.10 0.84
سینا 0 0 0 1398/08/15 3212 17,885,626 97,745M 29.23 -4.82 13.59 34.55 54.00 1688.71 44.20 0.91
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1398/08/24 3171 7,620,104 260,707M 7.49 -2.05 14.71 33.25 43.64 660.59 40.70 0.99
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام 0 0 0 1398/08/24 2164 31,906 232,603M 4.91 0.96 15.93 42.62 73.52 220.02 54.30 0.80
صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان 0 0 0 1398/08/24 1056 3,227,117 569,173M 0.89 -0.40 20.10 59.47 88.85 209.34 56.20 1.09
صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت 0 0 0 1398/08/24 539 29,581 221,340M 23.69 -1.04 12.45 33.04 57.03 193.73 40.20 0.67
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0 0 0 1398/08/24 2748 13,101,265 550,410M 1.47 1.22 22.13 56.53 113.49 1200.47 54.60 1.05
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان 0 0 0 1398/08/24 1686 38,848 447,076M 7.27 -1.44 16.27 38.80 64.29 268.26 63.90 0.74
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده 0 0 0 1398/08/24 2155 46,111 547,060M 29.56 0.30 21.02 49.52 79.40 360.74 56.20 0.67
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1398/08/24 1686 2,382,056 272,207M 14.08 -0.37 13.50 66.73 106.31 183.96 65.20 0.73
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه 0 0 0 1398/08/24 1734 39,929 388,902M 11.14 -1.56 16.03 40.23 57.22 293.74 60.50 0.74
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0 0 0 1398/08/24 3381 22,843,286 887,096M 20.49 4.10 14.80 41.21 97.05 2181.38 53.40 0.62
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0 0 0 1398/08/24 3421 15,904,282 601,723M 2.98 0.95 23.32 56.25 123.18 1488.14 51.40 0.88
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0 0 0 1398/08/24 2642 16,152,178 134,467M 13.18 0.24 15.48 43.71 81.61 1515.22 57.00 1.05
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1398/08/24 2457 5,702,047 561,327M 30.68 -0.08 15.51 37.02 68.95 563.52 58.20 0.69
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0 0 0 1398/08/24 3560 15,562,523 165,772M 5.60 0.13 13.69 39.50 71.52 1449.42 49.30 1.01
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1398/08/24 3982 12,521,663 133,381M 6.48 3.31 10.65 39.65 65.74 1151.07 45.00 0.74
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0 0 0 1398/08/24 4209 60,426,025 2,538,799M 28.14 -0.37 15.44 38.00 70.81 5942.60 49.10 0.87
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0 0 0 1398/08/24 3133 14,946,449 4,263,684M 22.55 0.07 15.21 41.38 71.05 1393.15 55.50 0.89
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان 0 0 0 1398/08/24 2363 5,390,674 73,637M 30.95 -4.87 12.17 27.09 49.95 433.76 55.80 0.95
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0 0 0 1398/08/24 3534 9,917,142 427,201M 2.48 -0.25 16.28 45.29 63.67 885.42 48.80 0.91
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1398/08/24 1099 3,822,766 85,538M 0.18 -0.21 7.26 31.53 73.26 268.95 58.80 1.03
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1398/08/24 1469 6,294,669 180,978M 13.89 -2.58 18.47 43.71 63.39 505.30 67.30 1.03
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان 0 0 0 1398/08/24 3323 16,516,469 308,643M 1.97 5.38 17.58 46.96 100.23 1547.82 48.50 0.79
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1398/08/24 2450 5,052,804 177,879M 0.83 1.11 12.17 37.74 75.30 446.57 53.80 0.83
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0 0 0 1398/08/24 1824 4,184,859 177,246M 0.25 -2.11 15.42 34.55 63.58 318.17 58.10 1.04
قابل معامله آتیه درخشان مس 0 0 0 1398/08/24 1279 44,618 460,877M 8.84 1.14 15.81 41.06 70.87 339.67 61.90 0.71
قابل معامله امين تدبيرگران فردا 0 0 0 1398/08/24 1902 36,438 352,668M 25.67 -0.59 10.67 28.81 47.79 257.24 58.80 0.63
قابل معامله با درآمد ثابت تصمیم 0 0 0 1398/08/24 28 10,308 387,108M 54.73 3.35 1092.60 0.73
قابل معامله بذر امید آفرین 0 0 0 1398/08/16 10 25,163 549,255M 24.62 0.00 12055.60 0.84
قابل معامله سپهر کاریزما 0 0 0 1398/08/24 2232 41,232 1,525,765M 1.37 0.29 13.54 38.83 67.11 307.87 53.10 0.86
قابل معامله سرو سودمند مدبران 0 0 0 1398/08/24 147 12,171 254,507M 3.12 -0.94 16.58 21.65 34.90 0.99
قابل معامله هستی بخش آگاه 0 0 0 1398/08/24 1456 55,107 413,300M 10.34 -1.39 18.07 46.63 76.39 424.83 60.30 0.78
مختلط گوهر نفیس تمدن 0 0 0 1398/08/24 2218 5,063,282 803,361M 35.79 1.12 10.86 30.47 61.82 406.33 66.40 0.47
مشترك افق 0 0 0 1398/08/24 2120 3,061,463 194,730M 26.09 0.47 17.84 44.44 82.78 206.16 44.90 0.95
مشترك خوارزمي 0 0 0 1398/08/24 3016 11,933,565 440,086M 12.55 -2.25 11.09 35.00 53.94 1093.38 43.30 1.01
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1398/08/24 4208 76,685,380 808,341M 3.69 -0.81 13.94 30.45 62.53 7514.28 39.80 1.08
مشترک آگاه 0 0 0 1398/08/24 4119 83,602,958 1,066,021M 15.21 -1.16 18.26 49.45 85.66 8249.27 43.40 1.02
مشترک البرز 0 0 0 1398/08/24 2394 2,008,065 23,071M 37.77 1.39 28.48 50.20 50.59 260.25 49.30 0.50
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1398/08/24 2086 4,462,722 453,618M 0.68 -4.18 20.04 57.24 120.18 405.62 52.30 0.86
مشترک بورسیران 0 0 0 1398/08/24 3774 59,932,670 3,572,467M 0.57 -3.20 23.76 67.35 140.83 5915.85 43.20 1.03
مشترک پویا 0 0 0 1398/08/24 4255 44,989,930 473,519M 37.07 0.40 22.58 47.35 72.85 4395.12 40.50 0.98
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1398/08/24 3274 14,367,607 162,914M 28.97 -0.72 15.61 35.69 42.53 1329.14 43.20 0.94
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1398/08/24 2232 5,088,809 620,850M 4.42 1.00 18.29 41.45 99.77 408.70 41.80 1.04
مشترک دماسنج 0 0 0 1398/08/13 2227 5,206,157 380,424M 2.93 -10.38 23.20 72.22 135.34 452.83 45.70 0.87
مشترک رشد سامان 0 0 0 1398/08/24 2104 2,933,772 301,941M 11.55 6.70 15.41 47.33 73.35 278.94 54.80 0.70
مشترک عقیق 0 0 0 1398/08/24 3186 18,977,288 259,628M 6.59 -1.88 17.74 46.31 71.07 1788.13 46.00 1.00
مشترک نواندیشان  0 0 0 1398/08/15 3485 3,381,169 33,883M 10.85 -7.47 13.42 23.74 15.48 237.56 39.90 0.46
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1398/08/24 3532 18,708,916 291,990M 13.51 -0.98 9.06 31.32 52.81 1770.02 42.30 0.86
مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1398/08/24 4255 2,941,824 257,627M 7.38 0.86 20.62 21.03 46.83 2324.33 38.50 0.87
مشترک کاریزما 0 0 0 1398/08/24 2602 11,698,427 280,072M 0.11 0.16 13.18 38.16 63.74 1069.95 47.10 1.13
مشترک یکم سامان 0 0 0 1398/08/24 3071 6,552,822 197,345M 8.41 2.42 10.91 37.46 65.56 550.07 44.60 0.93
میعاد ایرانیان 0 0 0 1398/08/24 1908 2,330,480 172,775M 16.78 -1.87 15.59 34.56 41.23 146.61 55.00 0.74
همیان سپهر 0 0 0 1398/08/24 1938 2,576,557 291,522M 12.14 -0.81 17.01 41.83 56.85 158.94 51.70 0.86
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1398/08/24 3136 6,818,003 453,452M 9.99 0.56 21.68 51.61 94.14 638.04 44.70 0.86
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1398/08/24 3647 33,239,695 1,115,557M 0.70 0.80 15.85 44.43 96.13 3224.00 43.40 0.91