چهارشنبه 1 اسفند 1397

مقایسه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/11/29 -5.70 -11.20 14.90 59.40
آوای ثروت کیان 0 0 0 1397/11/29 744 3,210,236 755,051M 0.20 -1.85 -7.54 20.04 77.66 207.92 62.70
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1397/11/29 3567 9,769,815 198,122M 2.03 -4.16 -2.46 34.43 68.34 875.05 38.20
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1397/11/29 857 2,240,983 94,809M 12.57 -5.99 -4.99 25.28 71.70 119.18 62.90
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1397/11/29 1375 2,154,388 56,068M 25.14 0.77 -1.87 30.10 67.00 112.76 55.10
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1397/11/29 3151 5,789,533 156,427M 12.34 -5.17 -8.08 19.88 64.72 478.98 43.50
بازارگردانی افتخار حافظ 0 0 12 1397/11/29 1631 924,330 50,371M 64.62 -2.70 2.72 -6.61 -13.01 14.49 47.20
بانک دی 0 0 0 1397/11/29 2809 5,062,671 295,058M 30.00 -4.08 -7.07 17.53 49.47 406.27 45.00
بذر امید آفرین 0 0 0 1397/11/29 1911 1,687,980 220,930M 2.87 -3.73 -6.78 6.06 30.40 65.45 50.20
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1397/11/29 826 1,860,740 68,905M 23.49 -5.74 -11.13 4.48 32.09 86.08 66.30
پردیس 0 0 0 1397/03/21 1348 881,437 10,577M 40.83 3.19 -4.43 -11.06 -12.33 25.45 47.20
تصمیم نگاران پیشتاز 0 0 0 1397/10/09 829 1,720,452 1,720M 77.10 -0.51 -1.98 8.25 30.99 67.92 58.70
توسعه اندوخته آینده (ETF) 0 0 0 1397/11/29 1885 23,022 249,422M 13.39 -3.65 -8.49 16.53 55.09 130.04 60.70
توسعه صادرات 0 0 0 1397/11/29 2839 7,201,538 88,060M 19.52 -6.68 -1.81 27.02 45.66 619.69 45.50
ثروت آفرین تمدن 0 0 0 1397/11/29 2328 6,643,412 814,961M 11.40 -4.33 -5.56 22.68 83.51 564.34 58.80
ذوب آهن نوویرا 0 0 12 1397/11/29 1673 2,280,880 186,834M 10.26 -4.12 4.12 44.34 79.76 198.13 48.20
زرین پارسیان 0 0 12 1397/11/29 1590 2,360,428 455,303M 18.43 -4.01 -8.15 13.76 59.26 209.86 59.80
سپهر آتی خوارزمي 0 0 0 1397/11/29 1031 1,584,723 158,677M 37.96 -6.62 2.20 25.70 81.09 56.57 47.60
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1397/11/29 2850 3,072,713 345,324M 0.49 -6.84 -3.58 13.63 36.81 207.31 43.90
سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید (ETF) 0 0 0 1397/11/29 123 814,635 127,536M 8.66 -4.29 -23.34 0.00 0.00 -18.53 14.80
سهم آشنا 0 0 12 1397/11/29 1800 2,076,916 245,101M 0.81 -0.88 -1.79 36.03 101.38 137.72 42.40
سینا 0 0 0 1397/11/09 2942 9,954,690 74,999M 21.87 -0.51 -14.51 11.07 31.61 895.55 43.40
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1397/11/29 2901 4,443,833 151,135M 0.59 -6.28 -13.45 5.30 42.30 342.12 39.80
صندوق بازارگردانی اکسیر سودا (ETF) 0 0 0 1397/11/29 66 1,033,412 51,420M 96.08 1.39 0.00 0.00 0.00 3.34 20.00
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر د (ETF) 0 20 0 1397/11/29 240 11,991 59,975M 34.72 -4.13 -1.56 18.41 0.00 19.92 48.50
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین (ETF) 0 0 0 1397/11/22 396 1,318,158 272,447M 41.76 -4.14 -6.61 13.43 30.34 32.05 38.70
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید (ETF) 0 0 0 1397/11/29 59 10,270 51,389M 64.39 1.54 0.00 0.00 0.00 2.70 25.90
صندوق سرمایه گذاری افق ملت(قابل معامله) 0 0 0 1397/11/29 269 17,163 214,242M 7.64 -3.05 -5.88 16.76 0.00 70.42 57.50
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام (ETF) 0 0 0 1397/11/29 1894 16,328 125,563M 0.12 -5.46 -9.40 15.61 31.29 63.77 58.60
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش (ETF) 0 0 0 1397/11/29 2352 2,046,832 68,278M 26.02 -26.43 -55.57 -15.36 -21.77 104.68 62.30
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0 0 0 1397/11/29 2478 5,777,912 157,009M 2.26 -2.17 -3.17 23.00 74.72 473.53 57.60
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان (ETF) 0 0 0 1397/11/29 1416 20,491 235,819M 5.32 -6.06 -11.22 14.64 50.37 94.25 71.50
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی 0 0 0 1397/11/29 736 197,635 19,764M 61.00 -1.19 -2.49 -3.38 -4.03 -80.34 78.10
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1397/11/29 1416 1,238,588 57,448M 0.28 -4.23 -2.49 28.41 28.85 46.52 71.90
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه (ETF) 0 0 0 1397/11/29 1464 22,172 215,947M 2.00 -4.27 -10.07 13.24 46.14 118.64 67.40
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0 0 1 1397/11/29 3111 12,051,613 500,455M 26.73 -0.60 5.51 37.45 56.97 1103.60 56.00
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0 0 1 1397/11/29 3151 6,909,974 219,993M 1.86 -0.68 -0.02 24.38 74.58 590.00 53.10
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0 0 0 1397/11/29 2372 7,854,354 78,567M 1.61 -5.29 -8.77 19.37 41.28 685.44 60.50
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1397/11/29 2187 3,178,469 182,921M 20.50 -2.89 -6.11 23.00 59.08 291.27 62.50
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0 0 0 1397/11/29 3290 8,542,567 113,855M 18.04 -2.27 -3.93 17.21 30.50 750.51 51.20
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1397/11/29 3712 7,449,618 41,383M 18.81 -2.86 0.31 13.43 12.41 644.31 46.80
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن 0 0 0 1397/11/29 3272 15,732,753 203,834M 14.39 -3.70 -6.06 37.95 53.85 1471.74 52.00
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0 0 0 1397/11/29 3939 32,500,264 808,574M 27.33 -2.90 -6.05 20.60 64.67 3150.03 50.80
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0 0 0 1397/11/29 2863 7,876,119 943,543M 17.02 -3.45 -7.84 21.05 61.69 686.83 58.50
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان 0 0 0 1397/11/29 2093 3,329,676 40,805M 0.68 -6.48 -2.83 33.38 84.49 229.69 60.10
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا 0 0 0 1397/11/29 786 1,548,420 31,975M 0.19 -8.35 -6.04 14.80 44.54 48.43 67.00
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0 0 0 1397/11/29 3264 5,425,330 240,261M 26.95 -3.31 -8.37 17.00 70.20 439.09 50.80
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1397/11/29 829 2,136,271 69,373M 1.35 -4.56 -0.17 8.02 73.31 106.18 70.50
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1397/11/29 1199 3,318,053 102,425M 14.52 -4.36 -10.73 19.14 74.43 219.07 76.80
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان 0 0 0 1397/11/29 3053 8,390,749 165,365M 10.53 -0.43 2.36 45.30 85.12 737.13 49.50
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1397/11/29 2180 2,678,879 136,561M 12.04 -4.12 -5.25 36.13 92.13 210.86 57.30
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید 0 15 1 1397/11/29 1436 1,658,049 10,928M 10.71 -5.67 -7.67 24.23 76.30 100.05 67.00
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0 0 0 1397/11/29 1554 2,243,691 91,585M 8.11 -6.69 -7.37 17.15 58.27 124.20 65.10
قابل معامله آتیه درخشان مس (ETF) 0 0 0 1397/11/29 1009 24,278 245,919M 16.85 -4.65 -5.35 25.20 80.80 138.39 62.40
قابل معامله امين تدبيرگران فردا (ETF) 0 0 0 1397/11/29 1632 22,407 241,509M 5.95 -5.10 -7.27 15.22 53.17 119.12 59.50
قابل معامله سپهر کاریزما (ETF) 0 0 0 1397/11/29 1962 20,907 271,888M 0.19 -6.10 -13.01 14.82 57.55 104.74 52.80
قابل معامله هستی بخش آگاه (ETF) 0 0 0 1397/11/29 1186 27,334 153,066M 0.91 -3.09 -10.47 15.74 61.15 158.99 61.20
مشترك افق 0 0 0 1397/11/29 1850 1,596,882 95,395M -0.06 -4.51 -0.34 36.05 71.96 59.70 44.30
مشترك خوارزمي 0 0 0 1397/11/29 2746 6,822,298 260,803M 16.65 -4.58 -8.35 12.70 70.94 582.24 42.50
مشترك كارگزاري بانك صادرات 0 0 0 1396/02/26 3979 5,747,254 11,495M 58.59 -1.64 2.65 -4.33 -0.09 475.73 28.30
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1397/11/29 3938 39,414,989 468,487M 1.05 -6.84 -13.98 17.75 77.16 3813.61 39.00
مشترک آگاه 0 0 0 1397/11/29 3849 39,530,684 277,782M 0.11 -3.43 -10.17 15.96 66.49 3847.85 42.80
مشترک البرز 0 0 12 1397/11/29 2124 1,080,784 11,415M 5.47 -6.80 -7.16 9.25 42.63 167.52 49.00
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 6 1397/11/29 1816 1,909,414 165,716M 0.02 -4.42 -5.10 28.31 60.35 135.29 51.80
مشترک بورسیران 0 0 0 1397/11/29 3504 23,313,726 1,543,975M 0.00 -1.11 -2.89 20.01 45.74 2238.90 42.40
مشترک پویا 0 0 0 1397/11/29 3985 23,182,282 204,282M 14.04 -5.24 -8.43 17.28 55.95 2216.23 39.80
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1397/11/29 3004 8,871,071 103,765M 14.62 -4.12 -9.17 9.94 70.51 782.40 42.60
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1397/11/29 1962 2,249,980 173,629M 1.16 -6.06 -9.17 24.56 76.79 124.92 39.50
مشترک دماسنج 0 0 6 1397/11/29 1957 2,283,255 169,459M 0.06 6.05 5.73 52.36 129.36 144.40 43.90
مشترک رشد سامان 0 0 3 1397/11/29 1834 1,696,470 158,070M 24.66 -2.52 -0.91 21.13 46.29 139.46 54.80
مشترک رضوي 0 0 0 1396/11/28 3433 3,640,701 25,270M 31.41 -0.31 11.79 12.75 9.27 264.08 35.10
مشترک عقیق 0 0 0 1397/11/29 2916 9,607,592 125,831M 1.12 -3.38 -11.08 12.78 53.08 855.90 45.50
مشترک نواندیشان  0 0 0 1397/10/18 3215 2,504,634 81,944M 72.78 -2.67 -13.51 28.29 47.43 150.05 38.30
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1397/11/29 3262 11,005,609 168,540M 7.30 -4.89 -7.74 23.96 85.73 1000.05 41.80
مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1397/11/29 3985 14,643,992 102,274M 5.43 -5.81 -8.64 19.14 52.22 1365.19 37.80
مشترک کاریزما 0 0 0 1397/11/29 2332 6,044,044 143,081M 0.60 -5.04 -12.46 14.02 76.76 504.46 46.60
مشترک یکم سامان 0 0 0 1397/11/29 2801 3,722,748 105,339M 21.04 -3.93 -3.87 26.99 22.74 269.31 43.90
میعاد ایرانیان 0 0 6 1397/11/29 1638 1,453,684 59,940M 35.12 -4.18 -10.95 11.17 52.30 64.69 55.80
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 0 15 6 1397/11/29 1024 1,040,463 89,730M 94.66 1.50 4.79 12.93 20.97 50.44 75.30
همیان سپهر 0 0 6 1397/11/29 1668 1,415,949 141,595M 4.97 -6.85 -10.68 4.87 31.47 46.33 51.50
يکم سهام گستران شرق 0 0 0 1397/11/29 2057 1,085,301 9,730M 5.68 -5.33 -3.25 19.22 48.66 5.65 44.70
کارگزاری پارسیان 0 0 3 1397/11/29 2866 3,265,996 180,283M 10.92 -4.51 -3.50 25.03 76.19 282.83 43.70
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1397/11/29 3377 15,750,684 286,788M 13.52 -4.27 -3.67 24.75 88.72 1475.08 42.60