شنبه 23 فروردین 1399

مقایسه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) آلفا صندوق بتا صندوق
شاخص كل 1399/01/20 11.80 66.00 85.50 213.60
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1399/01/19 4400 5,526,362 649,806M 0.99 11.68 67.60 85.24 202.98 2582.93 -0.07 0.45
آوای سهام کیان 0 0 0 1399/01/19 1159 13,438,169 4,017,959M 29.89 4.22 64.60 94.69 232.46 1188.95 0.03 1.07
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1399/01/19 3982 61,531,279 11,268,654M 4.87 18.77 108.33 155.79 420.14 6040.96 0.15 1.10
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1399/01/19 1272 7,936,601 819,970M 2.32 3.37 52.92 71.87 201.12 676.25 0.00 0.97
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1399/01/19 1790 6,479,500 298,582M 4.45 5.94 52.66 63.36 148.94 539.90 0.32 0.85
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1399/01/19 3566 19,926,776 539,996M 1.34 10.77 63.39 79.71 178.06 1892.75 0.00 0.94
بانک دی 0 0 0 1399/01/19 3224 14,438,628 758,764M 10.58 14.66 71.90 77.27 148.59 1343.88 -0.06 0.91
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1399/01/19 1241 5,971,149 394,621M 0.15 19.38 75.99 83.97 175.83 497.14 -0.03 1.02
توسعه صادرات 0 0 0 1399/01/19 3254 25,896,421 270,436M 10.85 12.39 81.73 97.23 208.21 2487.96 0.00 1.07
ثروت آفرین تمدن 0 0 0 1399/01/19 2743 22,849,274 4,313,463M 18.09 12.57 70.89 83.22 191.71 2184.93 -0.04 0.97
ذوب آهن نوویرا 0 0 0 1399/01/19 2088 8,781,933 1,179,229M 0.24 13.70 81.60 92.43 226.73 853.64 -0.01 0.86
زرین پارسیان 0 0 0 1399/01/19 2005 9,379,479 2,693,608M 4.75 17.76 86.53 93.91 233.96 879.62 -0.01 0.86
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1399/01/19 3265 11,854,646 1,467,344M 3.14 17.53 81.64 107.67 232.36 1085.61 0.18 1.18
سپهر بازار سرمایه 0 0 0 1399/01/19 1446 4,107,217 1,170,187M 18.66 32.22 84.69 78.22 138.06 305.79 -0.04 0.98
سهم آشنا 0 0 12 1399/01/19 2215 8,459,851 5,963,705M 17.71 9.50 72.27 91.05 270.50 796.36 -0.01 0.91
سینا 0 0 0 1399/01/19 3357 30,827,007 156,817M 24.64 7.80 53.99 67.96 160.26 2982.95 -0.03 0.93
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1399/01/19 3316 13,574,251 470,008M 0.35 3.60 58.89 75.99 157.21 1254.89 -0.09 1.02
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام 0 0 0 1399/01/19 2309 63,189 568,076M 11.30 12.83 66.89 94.45 210.79 533.79 -0.01 0.75
صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان 0 0 0 1399/01/19 1201 6,534,934 1,305,745M 8.11 8.17 72.64 103.87 262.38 526.41 0.07 1.08
صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت 0 0 0 1399/01/19 684 54,970 983,004M 13.35 11.98 63.92 81.55 164.76 445.83 -0.04 0.76
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0 0 0 1399/01/19 2893 27,256,327 2,855,482M 9.89 11.56 78.22 100.73 297.33 2605.55 0.09 1.05
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان 0 0 0 1399/01/19 1831 74,050 852,193M 0.00 10.36 69.49 83.12 198.83 601.96 -0.06 0.87
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده 0 0 0 1399/01/19 2300 84,758 2,619,357M 29.85 8.34 59.99 81.26 201.43 746.90 0.04 0.73
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 1 1399/01/19 1831 4,785,437 544,377M 0.31 17.66 98.93 96.99 291.94 426.90 0.09 0.91
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه 0 0 0 1399/01/19 1879 67,163 654,145M 1.79 5.32 48.13 64.96 152.70 562.29 -0.11 0.83
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0 0 0 1399/01/19 3526 38,785,552 1,433,786M 31.48 10.16 52.03 72.99 182.26 3773.54 0.10 0.68
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0 0 0 1399/01/19 3566 33,561,919 2,876,995M 10.66 12.22 79.37 101.37 310.87 3251.36 0.10 0.94
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0 0 0 1399/01/19 2787 32,343,933 421,247M 13.79 8.76 64.03 98.57 221.07 3134.39 0.04 0.95
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1399/01/19 2602 105,773 4,746,572M 20.54 7.16 68.33 86.71 181.93 1063.99 0.08 0.63
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید 0 0 0 1399/01/19 2410 8,703,438 480,430M 5.88 4.26 52.61 71.21 179.34 763.35 0.08 0.75
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0 0 0 1399/01/19 3705 16,140,754 436,672M 0.54 9.41 82.30 95.14 225.58 3113.97 -0.12 0.89
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1399/01/19 4127 2,418,284 274,778M 4.44 17.71 72.39 90.39 193.50 2316.16 -0.01 0.96
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0 0 0 1399/01/19 4354 106,613,546 7,585,980M 25.38 6.18 57.16 74.94 168.24 10561.36 0.02 0.84
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0 0 0 1399/01/19 3278 269,310 12,571,050M 22.62 6.95 56.05 77.02 184.89 2590.41 0.06 0.87
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان 0 0 0 1399/01/19 2508 9,035,279 105,297M 6.27 9.77 58.33 53.80 119.29 794.64 -0.13 0.98
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0 0 0 1399/01/19 3679 19,829,940 722,286M 8.40 10.82 76.17 92.93 216.86 1870.40 0.04 0.97
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1399/01/19 1244 7,436,380 150,676M 34.70 19.12 69.04 85.86 188.84 617.70 0.00 0.96
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1399/01/19 1614 11,208,142 366,730M 5.72 7.40 62.48 75.54 178.72 977.79 0.00 0.95
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان 0 0 0 1399/01/19 3468 35,981,696 787,351M 8.59 15.69 88.04 111.70 279.70 3489.84 0.11 0.97
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1399/01/19 2595 10,524,830 276,677M 12.57 12.51 83.28 108.04 218.94 989.89 0.04 0.92
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0 0 0 1399/01/19 1969 7,085,063 376,897M 0.93 2.74 53.48 60.98 164.78 607.96 -0.12 1.07
قابل معامله آتیه درخشان مس 0 0 0 1399/01/21 1424 85,522 883,402M 4.04 21.12 65.86 80.87 187.67 742.75 0.06 0.81
قابل معامله امين تدبيرگران فردا 0 0 0 1399/01/21 2047 58,277 564,045M 0.14 10.82 45.07 50.15 121.43 471.34 -0.02 0.73
قابل معامله بذر امید آفرین 0 0 0 1399/01/21 155 49,665 1,275,309M 5.26 23.51 65.76 88.63 -0.03 0.90
قابل معامله سپهر کاریزما 0 0 0 1399/01/21 2377 83,262 1,707,268M 6.05 24.49 75.38 89.98 209.44 723.64 0.10 0.92
قابل معامله سرو سودمند مدبران 0 0 0 1399/01/19 292 25,130 545,612M 2.91 18.29 84.14 99.13 144.48 0.04 1.02
قابل معامله هستی بخش آگاه 0 0 0 1399/01/20 1601 113,434 1,951,050M 6.35 20.62 79.12 98.91 231.63 965.91 0.13 0.81
مختلط گوهر نفیس تمدن 0 0 0 1399/01/19 2363 7,671,123 1,264,677M 39.62 8.21 38.17 50.41 106.53 667.11 0.01 0.58
مشترك افق 0 0 0 1399/01/19 2265 5,172,602 571,738M 24.50 11.03 58.43 67.18 175.10 417.28 -0.03 0.90
مشترك خوارزمي 0 0 0 1399/01/19 3161 23,634,298 959,907M 2.84 11.53 73.25 88.76 192.24 2263.47 -0.04 1.04
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1399/01/19 4353 164,164,738 1,933,368M 8.13 15.07 83.49 109.86 229.60 16200.32 0.00 1.06
مشترک آگاه 0 0 0 1399/01/19 4264 158,322,906 4,514,419M 16.85 7.75 66.07 85.81 217.52 15711.40 -0.02 0.98
مشترک البرز 0 15 1 1399/01/19 2539 1,060,686 172,569M 73.48 5.55 15.87 8.59 77.05 279.11 -0.02 0.27
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1399/01/19 2231 9,159,826 1,106,397M 1.25 8.59 77.02 94.80 307.60 882.83 0.12 0.90
مشترک بورسیران 0 0 0 1399/01/19 3919 130,130,179 8,855,619M 2.64 9.59 80.90 105.11 355.06 12935.69 0.16 1.07
مشترک پویا 0 0 0 1399/01/19 4400 74,378,544 886,592M 14.75 8.15 58.05 66.88 161.26 7331.46 -0.02 0.90
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1399/01/19 3419 27,212,521 344,238M 3.55 8.37 72.12 84.91 172.93 2606.81 -0.09 1.00
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1399/01/19 2377 11,013,445 2,119,659M 7.91 13.70 87.06 112.37 277.39 1000.94 0.08 1.04
مشترک دماسنج 0 0 0 1399/01/19 2372 10,839,620 792,073M 0.08 9.60 81.34 96.08 317.73 1025.80 0.34 0.95
مشترک رشد سامان 0 0 0 1399/01/19 2249 6,922,041 1,504,817M 6.53 19.65 95.74 134.32 279.33 688.96 0.08 0.83
مشترک عقیق 0 0 0 1399/01/19 3331 35,381,334 571,055M 9.57 7.56 66.26 81.12 199.23 3420.23 -0.02 0.96
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1399/01/19 3677 31,218,451 456,445M 0.91 4.86 51.43 65.52 148.92 3020.38 -0.11 0.95
مشترک کاریزما 0 0 0 1399/01/19 2747 22,271,903 631,676M 9.61 11.58 66.36 85.12 201.06 2127.40 -0.09 1.13
مشترک یکم سامان 0 0 0 1399/01/19 3216 14,769,682 747,110M 3.42 18.77 96.62 111.48 242.34 1365.21 0.03 1.02
میعاد ایرانیان 0 0 0 1399/01/20 2053 3,752,126 271,789M 15.08 11.83 51.51 63.75 137.14 273.31 -0.08 0.75
همیان سپهر 0 0 0 1399/01/19 2083 5,249,751 816,242M 9.75 8.78 76.75 94.23 220.16 418.32 0.04 0.90
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1399/01/19 3281 13,138,464 917,932M 1.67 7.46 67.63 84.38 248.65 1270.09 0.02 0.95
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1399/01/19 3792 58,143,038 2,696,151M 12.19 9.48 56.17 71.92 210.38 5714.35 0.05 0.94