شنبه 30 شهریور 1398

مقایسه بازدهی سرمایه‌گذاری درصندوق‌های با درآمد ثابت (ETF)

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص کل 1398/06/27 11.90 25.80 64.20 87.00
 مشترک آتیه نوین 0 16 1 1398/06/27 3475 1,006,306 91,639,752M 87.81 1.69 5.08 10.00 20.06 198.15 0.00
آرمان کارآفرین 0 17 1 1398/06/26 3092 1,015,259 11,895,392M 91.06 1.79 5.24 10.50 20.87 181.44 0.01
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1398/06/26 1252 1,000,590 1,304,420M 85.65 2.23 7.01 14.50 28.13 83.62 0.01
ارزش آفرینان دی 0 17.2 1 1398/06/27 2918 1,006,764 64,489,572M 86.63 1.83 5.42 11.45 22.36 168.23 0.00
ارمغان ایرانیان 0 15 3 1398/06/26 2901 1,005,435 102,091M 99.84 1.55 5.12 10.42 20.87 170.80 0.03
اعتماد ملل 0 15 1 1398/06/26 1092 1,021,616 1,440,059M 92.92 2.17 5.94 11.55 24.74 66.78 0.03
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 15 1 1398/06/26 791 1,006,389 43,249,780M 91.54 1.74 5.25 10.49 20.81 45.23 0.00
امین آشنا ایرانیان 0 20 1 1398/06/27 2716 1,001,233 19,808,812M 84.63 2.17 6.22 12.38 24.51 163.99 0.01
امین سامان 0 16 1 1398/06/26 2887 1,013,536 953,219M 89.35 1.62 4.83 9.79 19.01 155.54 0.01
اندوخته پایدار سپهر 0 15 1 1398/06/27 2337 1,014,796 66,878,694M 93.83 1.62 4.85 9.85 19.71 132.23 0.00
با درآمد ثابت تصمیم 0 0 0 1398/06/26 467 1,003,298 376,794M 53.48 1.42 5.20 10.03 20.80 25.25 0.00
با درآمد ثابت فیروزه آسیا 0 0 0 1398/06/27 630 15,604 1,248,265M 94.76 2.41 6.87 16.33 33.14 55.65 0.09
با درآمد ثابت کاریزما 0 18 1 1398/06/26 1740 1,000,578 5,366,306M 90.11 1.74 5.20 10.41 13.58 150.39 0.19
با درآمد ثابت کمند 0 0 0 1398/06/28 761 10,076 10,878,570M 88.51 1.77 5.27 10.66 21.13 40.61 0.01
بانک ایران زمین 0 16 1 1398/06/26 2794 1,014,959 39,782,350M 91.32 1.70 5.20 10.54 20.82 102.65 0.02
بانک گردشگری 0 0 1 1398/06/27 2987 1,016,275 17,175,932M 87.12 1.93 5.33 10.38 20.72 217.71 0.01
پاداش سرمایه بهگزین 0 15 1 1398/06/26 1383 1,014,246 4,639,446M 87.15 1.95 5.64 11.09 21.93 84.51 0.02
پارند پايدار سپهر 0 0 0 1398/06/28 1146 10,032 14,281,662M 94.07 1.23 4.55 9.98 21.12 66.23 0.02
پیروزان 0 17 3 1398/06/26 2279 1,022,954 10,106,522M 85.75 3.21 6.81 11.98 22.80 127.53 0.00
پیشگامان سرمایه نوآفرین 0 0 0 1398/06/26 14 995,464 200,115M 84.83 1.45 1.40 0.81
پیشگامان سرمایه نوآفرین 0 0 0 1398/06/15 14 1,000,000 198,608M 100.00 0.00 0.00
توسعه تعاون صبا 0 15 1 1398/06/26 1407 1,014,572 39,733,289M 91.27 1.54 4.69 9.32 18.33 71.75 0.01
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1398/06/26 1264 2,383,550 54,938M 80.32 3.32 6.94 16.93 32.44 129.90 0.02
توسعه فراز اعتماد 0 18 1 1398/06/26 732 1,006,128 2,969,357M 91.85 1.67 4.96 9.89 20.37 40.62 0.01
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 1 1398/06/26 3359 1,006,983 7,989,751M 86.16 2.10 5.82 11.39 24.04 319.06 0.00
دوم اکسیر فارابی 0 20 1 1398/06/26 588 1,007,250 1,126,548M 94.79 1.96 5.98 11.89 23.28 35.71 0.00
ره آورد آباد مسکن 0 15 1 1398/06/26 2352 1,005,663 149,656,894M 92.66 1.81 4.90 9.31 19.18 110.96 0.02
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 20 1 1398/06/23 1312 1,003,787 20,066,893M 3.00 1.86 5.00 10.65 20.84 74.07 0.03
صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1398/06/26 581 10,244 849,785M 85.10 2.67 5.45 11.18 21.17 32.82 0.01
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد 0 21.5 1 1398/06/26 872 1,000,357 20,625,956M 3.00 1.81 5.45 10.67 21.93 52.23 0.00
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید 0 0 1 1398/06/26 214 10,186 1,866,961M 93.55 2.21 5.45 11.39 0.00 13.29 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 1 1398/06/26 2960 1,012,822 1,007,388M 94.22 1.74 5.59 10.78 21.96 144.92 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1398/06/26 2265 1,005,728 20,060,798M 90.82 1.64 4.90 9.80 19.43 128.88 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1398/06/26 3422 1,000,554 1,850,573M 78.99 1.77 5.33 10.60 21.39 163.06 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا 0 0 1 1398/06/26 1001 10,144 9,868,921M 89.90 1.69 5.05 10.37 20.87 57.76 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1398/06/26 2769 1,013,336 4,835,767M 93.85 1.54 4.50 9.11 18.22 145.62 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1398/06/26 2638 1,014,247 42,418,321M 94.26 1.64 4.91 9.95 19.93 141.21 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1398/06/26 1390 1,006,024 40,119,373M 89.37 1.63 4.89 9.82 19.54 72.65 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایران 0 17 1 1398/06/26 1554 1,005,177 30,379,692M 93.51 1.90 4.96 10.26 19.80 86.33 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آس 0 0 0 1398/06/26 1375 1,423,650 123,426M 91.68 3.12 7.18 13.40 30.68 37.26 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1398/06/26 1629 1,015,184 49,485,101M 85.71 1.72 5.01 9.96 19.45 91.67 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 16 1 1398/06/26 1435 1,008,257 47,119,348M 70.24 1.02 2.25 8.02 18.26 82.13 0.09
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1398/06/26 1663 10,068 3,360,554M 95.98 1.91 5.01 11.92 22.46 66.73 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1398/06/26 1844 2,845,672 13,453,544M 93.10 1.59 4.85 10.44 23.24 182.47 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید 0 15 1 1398/06/26 880 1,006,591 158,485M 75.07 3.35 4.46 18.22 29.42 58.92 0.05
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1398/06/26 3735 995,662 224,457M 73.09 6.30 9.79 22.27 34.08 322.90 0.10
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1398/06/26 1292 1,016,725 460,369M 87.70 1.90 5.70 11.64 22.57 76.02 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید 0 15 5 1398/06/26 1649 2,902,382 19,130M 12.79 11.62 21.23 51.98 70.86 218.14 0.97
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1398/06/26 2567 1,030,238 50,452,085M 85.69 2.23 5.35 11.45 21.74 141.32 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر 0 0 4 1398/06/26 1511 2,044,955 497M 93.54 2.57 24.21 84.46 127.61 184.67 0.32
قابل معامله آرمان آتی کوثر 0 0 0 1398/06/28 1292 20,597 4,405,231M 92.27 1.83 5.27 10.55 22.97 102.83 0.01
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان 0 0 0 1398/06/28 1610 26,271 13,127,824M 100.00 1.74 6.07 11.23 22.55 156.20 0.04
قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین 0 0 0 1398/06/28 353 12,754 1,257,427M 95.11 2.16 6.04 10.91 27.54 23.53 0.02
قابل معامله با درآمد ثابت کيان 0 0 0 1398/06/27 1007 18,031 5,407,622M 94.21 2.08 5.74 11.12 23.79 77.29 0.01
قابل معامله سپهر خبرگان نفت 0 0 3 1398/06/28 1505 10,945 656,663M 56.41 1.74 8.51 15.11 26.11 88.83 0.01
قابل معامله گنجينه آينده روشن 0 0 0 1398/06/28 1544 10,132 156,825M 89.64 3.26 6.64 13.24 28.18 109.22 0.03
گسترش فردای ایرانیان 0 20 1 1398/06/27 2902 1,015,577 59,627,553M 93.14 2.16 6.37 12.41 24.35 167.05 0.00
گنجینه زرین شهر 0 15 1 1398/06/15 2903 1,007,833 266,367,032M 84.35 1.76 5.24 9.64 20.24 166.52 0.00
لوتوس پارسیان 0 17 1 1398/06/27 2538 1,001,186 116,559,370M 92.27 1.71 5.05 9.72 19.44 145.80 0.00
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 1 1398/06/26 1573 1,000,557 22,830,618M 87.79 1.80 5.39 10.09 22.01 91.34 0.01
مشترک بانک مسکن 0 15 1 1398/06/26 3485 1,016,328 374,371M 89.81 2.28 0.37 27.90 64.27 2225.10 1.01
مشترک سپهر تدبیرگران 0 18 1 1398/06/26 2062 1,006,932 4,740,333M 87.53 1.94 5.41 10.40 20.86 125.30 0.01
مشترک صبای هدف 0 15 1 1398/06/26 1155 1,049,421 625,674M 79.99 5.96 11.24 28.39 44.66 75.64 0.15
مشترک فراز اندیش نوین 0 15 1 1398/06/27 3540 1,006,650 2,760,354M 83.96 1.84 5.60 11.22 22.48 203.06 0.01
مشترک کارگزاری کارآفرین 0 17 1 1398/06/26 2897 1,001,890 10,369,466M 89.89 1.81 5.27 10.49 21.11 174.46 0.01
مشترک یکم ایرانیان 0 15 1 1398/06/27 3883 1,006,427 20,672,108M 83.78 1.68 5.10 10.02 20.06 298.69 0.00
نگین سامان 0 16.5 1 1398/06/26 881 1,014,244 1,372,348M 86.80 1.83 4.82 9.20 18.48 42.59 0.03
نهال سرمایه ایرانیان 0 15 1 1398/06/27 2902 1,006,541 1,087,471M 84.98 1.88 5.63 10.50 22.05 163.61 0.00
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 6 1398/06/26 1385 1,183,801 264,960M 79.67 2.84 7.79 19.18 38.18 89.92 0.09
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 17 3 1398/06/26 1824 1,098,576 58,337M 81.07 4.29 9.37 15.92 27.16 106.13 0.00
نیکوکاری دانشگاه تهران 0 15 1 1398/06/26 1951 1,041,161 29,590M 90.79 2.67 6.27 12.41 21.17 76.07 0.03
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 3 1398/06/26 929 1,042,877 134,871M 82.85 1.57 4.15 9.52 20.42 52.41 0.03
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 0 15 3 1398/06/26 1237 1,043,151 89,972M 92.18 2.82 5.84 11.58 22.76 63.80 0.05
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 1 1398/06/26 3111 1,021,964 126,003,858M 89.15 2.07 4.79 10.31 19.10 168.73 0.03