یکشنبه 6 بهمن 1398

مقایسه بازدهی سرمایه‌گذاری درصندوق‌های با درآمد ثابت (ETF)

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/11/05 11.80 34.30 62.70 152.90
شاخص كل 1398/11/05 13.40 34.30 62.70 152.90
 مشترک آتیه نوین 0 16 1 1398/11/05 3602 1,010,686 99,195,120M 83.38 1.62 4.92 10.07 20.06 205.44 0.00
آرمان کارآفرین 0 17 1 1398/11/05 3219 1,002,505 14,259,814M 89.79 1.86 5.51 10.77 21.46 189.17 0.00
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1398/11/05 1379 1,006,852 1,980,638M 86.48 2.24 6.43 12.51 26.92 92.55 0.00
ارزش آفرینان دی 0 17.2 1 1398/11/05 3045 1,009,965 70,271,696M 86.98 1.43 5.03 10.57 22.01 175.34 0.00
اعتماد ملل 0 15 1 1398/11/05 1219 1,003,415 1,797,306M 92.78 1.90 5.43 11.18 22.40 74.42 0.01
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 15 1 1398/11/05 918 1,012,054 60,566,772M 91.69 1.78 5.17 10.32 20.96 52.76 0.00
امین آشنا ایرانیان 0 20 1 1398/11/05 2843 1,007,355 24,722,066M 84.64 2.32 6.25 12.39 24.74 172.72 0.03
امین سامان 0 16 1 1398/11/05 3014 1,002,475 1,406,776M 86.49 1.64 4.93 9.81 20.00 162.67 0.00
اندوخته پایدار سپهر 0 15 1 1398/11/05 2464 1,002,740 68,746,405M 90.27 1.64 4.92 9.83 19.95 139.10 0.00
با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن 0 18 1 1398/11/05 109 1,004,123 209,125M 96.38 2.34 6.34 7.53 0.00
با درآمد ثابت کاریزما 0 18 1 1398/11/05 1867 1,005,782 6,978,678M 89.48 1.72 5.17 10.37 21.19 157.84 0.00
با درآمد ثابت کمند 0 0 0 1398/11/05 888 10,185 19,909,432M 91.10 2.23 5.75 10.94 21.88 47.86 0.00
بانک ایران زمین 0 16 1 1398/11/05 2921 1,001,639 36,699,761M 83.28 1.53 4.81 9.93 20.75 109.48 0.00
بانک گردشگری 0 0 0 1398/11/05 3114 1,002,528 20,534,147M 87.98 1.72 5.31 10.68 21.23 225.26 0.00
پاداش سرمایه بهگزین 0 15 1 1398/11/05 1510 1,002,745 4,281,942M 80.86 1.91 5.69 11.52 22.87 92.99 0.00
پارند پايدار سپهر 0 0 0 1398/11/05 1273 10,239 30,714,739M 91.45 2.59 6.78 11.45 22.35 75.11 0.00
پیروزان 0 17 3 1398/11/05 2406 1,098,289 6,367,636M 78.16 4.93 10.06 17.12 27.63 140.68 0.03
پیشگامان سرمایه نوآفرین 0 0 0 1398/11/05 141 1,014,963 336,136M 90.26 3.51 9.82 12.94 0.02
توسعه تعاون صبا 0 15 1 1398/11/05 1534 1,002,659 46,097,282M 88.43 1.64 4.80 9.46 18.86 78.43 0.00
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1398/11/05 1391 2,637,073 59,303M 78.42 4.67 10.12 15.57 34.17 154.35 0.02
توسعه فراز اعتماد 0 18 1 1398/11/05 859 1,010,836 3,019,798M 86.29 1.64 4.91 9.82 19.98 47.72 0.00
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 1 1398/11/05 3486 1,021,789 10,128,637M 82.43 2.95 6.52 12.34 23.76 328.18 0.00
دوم اکسیر فارابی 0 20 1 1398/11/05 715 1,013,229 2,763,572M 91.42 2.03 5.79 11.67 23.44 44.15 0.01
ره آورد آباد مسکن 0 15 1 1398/11/05 2479 1,016,670 150,766,843M 92.51 2.06 5.72 10.34 20.33 118.44 0.01
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 20 1 1398/11/05 1439 1,010,502 19,499,035M 3.00 1.74 5.31 10.10 21.17 81.78 0.00
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد 0 20.5 1 1398/11/05 999 1,004,231 24,741,378M 3.00 1.79 5.46 10.87 21.33 59.76 0.00
صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر 0 15 1 1398/11/05 3030 1,002,782 287,231,227M 3.00 1.71 5.05 10.28 19.86 167.32 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 1 1398/11/05 3087 1,001,808 608,459M 93.27 1.93 5.95 10.78 21.91 152.82 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1398/11/05 2392 1,010,412 20,142,478M 90.02 1.63 4.88 9.76 19.80 135.80 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1398/11/05 3549 1,005,529 1,595,242M 78.35 1.77 5.42 10.69 21.46 170.81 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا 0 0 1 1398/11/05 1128 10,028 16,474,812M 89.05 1.71 5.18 10.38 21.08 65.19 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1398/11/05 2896 1,002,466 4,011,657M 93.40 1.50 4.53 9.05 18.39 152.09 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1398/11/05 2765 1,002,740 57,296,627M 94.41 1.68 5.01 9.96 20.18 148.31 0.06
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1398/11/05 1517 1,010,454 40,290,790M 87.61 1.48 4.19 9.04 19.12 79.05 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان 0 17 1 1398/11/05 1681 1,021,255 28,711,187M 91.43 2.38 6.10 10.69 21.79 94.49 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا 0 0 0 1398/11/05 1502 1,560,140 226,765M 92.60 2.88 7.23 14.62 29.29 50.42 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1398/11/05 1756 1,002,740 59,749,948M 86.42 1.65 4.93 9.89 20.02 98.57 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 16 1 1398/11/05 1562 1,002,173 40,150,294M 64.66 1.91 4.87 8.75 20.01 89.65 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1398/11/05 1790 10,141 5,070,645M 95.23 1.65 6.03 11.07 22.31 74.78 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1398/11/05 1971 3,047,987 23,428,517M 94.51 1.65 4.84 10.05 22.14 202.55 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1398/11/05 708 10,028 1,231,940M 92.24 1.85 5.25 10.88 21.20 40.07 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی 0 0 0 1398/11/05 433 14,859 557,502M 89.91 3.67 10.76 15.76 30.95 35.89 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید 0 15 1 1398/11/05 1007 1,011,781 133,168M 73.31 1.15 6.86 15.85 31.42 68.47 0.11
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید 0 0 1 1398/11/05 341 10,035 3,075,771M 91.98 2.09 5.77 11.10 0.00 21.10 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1398/11/05 3862 1,107,926 1,532,299M 80.26 5.48 17.63 30.04 48.12 343.93 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1398/11/05 1419 1,004,100 1,003,466M 91.49 4.72 11.50 17.29 29.27 89.89 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1398/11/05 2694 1,032,712 51,464,637M 88.74 2.94 6.71 11.87 22.89 149.76 0.01
قابل معامله آرمان آتی کوثر 0 0 0 1398/11/05 1419 22,113 6,907,728M 93.99 2.06 5.20 10.68 22.20 117.54 0.01
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان 0 0 0 1398/11/05 1737 28,225 14,090,260M 99.49 2.11 4.74 11.22 21.54 174.29 0.01
قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین 0 0 0 1398/11/05 480 13,946 4,182,138M 93.04 2.36 6.42 13.01 26.03 34.94 0.01
قابل معامله با درآمد ثابت تصمیم 0 0 0 1398/11/05 98 10,628 4,250,515M 90.64 2.42 5.56 6.38 0.25
قابل معامله با درآمد ثابت کيان 0 0 0 1398/11/05 1134 19,755 5,924,396M 92.37 2.50 6.98 13.15 25.44 94.33 0.01
قابل معامله دارا الگوریتم 0 0 0 1398/11/05 124 10,030 1,028,347M 91.33 1.82 5.55 7.07 0.00
قابل معامله سپهر خبرگان نفت 0 0 0 1398/11/05 1632 10,716 643,988M 53.18 2.56 5.38 17.83 27.77 97.76 0.01
قابل معامله گنجينه آينده روشن 0 0 0 1398/11/05 1671 10,268 283,173M 93.63 3.05 8.85 15.30 29.30 119.94 0.02
گسترش فردای ایرانیان 0 20 1 1398/11/05 3029 1,029,888 60,500,933M 89.50 2.53 7.35 12.62 24.95 175.79 0.00
لوتوس پارسیان 0 17 1 1398/11/05 2665 1,015,663 137,929,442M 93.36 2.62 6.11 11.43 21.22 154.30 0.00
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 1 1398/11/05 1700 1,006,777 25,884,628M 85.87 1.94 5.62 10.85 21.95 99.10 0.00
مشترک اندیشه فردا 0 18 1 1398/10/30 2356 1,000,000 233,628M 89.53 7.84 18.71 37.53 69.12 292.52 0.00
مشترک بانک مسکن 0 15 1 1398/11/05 3612 1,010,103 6,615,306M 93.91 1.68 5.18 11.31 44.72 2232.23 0.13
مشترک سپهر تدبیرگران 0 18 1 1398/11/05 2189 1,013,699 6,637,311M 91.64 1.98 5.68 11.18 21.48 133.42 0.00
مشترک صبای هدف 0 0 0 1398/11/05 1282 1,007,586 855,798M 77.66 4.34 9.09 19.37 44.52 86.00 0.05
مشترک فراز اندیش نوین 0 15 1 1398/11/05 3667 1,010,934 4,280,908M 88.28 1.73 5.11 10.70 21.68 210.63 0.00
مشترک یکم ایرانیان 0 15 0 1398/11/05 4010 1,005,274 23,227,298M 82.74 1.64 4.91 10.11 20.24 305.93 0.00
نگین سامان 0 18 1 1398/11/05 1008 1,002,744 1,593,356M 89.09 1.65 4.93 9.88 18.86 49.63 0.01
نهال سرمایه ایرانیان 0 15 1 1398/11/05 3029 1,011,050 1,459,680M 88.54 1.74 5.12 10.75 21.80 171.00 0.00
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 6 1398/11/05 1512 1,161,013 277,320M 87.99 2.01 10.20 15.30 34.06 101.13 0.03
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 17 3 1398/11/05 1951 1,050,200 55,352M 77.66 4.25 8.86 16.90 31.63 119.24 0.01
نیکوکاری دانشگاه تهران 0 15 1 1398/11/05 2078 1,075,594 43,206M 91.40 3.25 6.56 13.44 24.88 85.48 0.01
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 3 1398/11/05 1056 1,048,315 133,845M 81.61 4.02 7.66 13.59 23.49 63.79 0.00
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 0 15 3 1398/11/05 1364 1,067,516 92,137M 88.83 3.67 7.23 13.95 25.06 73.05 0.02
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 1 1398/11/05 3238 1,039,675 68,431,518M 87.72 3.90 8.38 12.85 23.13 178.76 0.01