شنبه 21 تیر 1399

مقایسه بازدهی سرمایه‌گذاری درصندوق‌های با درآمد ثابت (ETF)

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) آلفا صندوق بتا صندوق
شاخص كل 1399/04/18 56.70 188.50 387.40 605.10
 مشترک آتیه نوین 0 16 1 1399/04/20 3769 1,002,662 97,585,145M 84.48 1.49 6.37 11.47 21.92 216.23 0.02 0.00
آرمان کارآفرین 0 17 1 1399/04/20 3386 1,111,242 20,253,516M 85.20 6.08 15.66 22.93 33.72 211.18 0.03 0.02
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1399/04/20 1546 1,009,690 1,990,600M 87.15 2.27 8.77 15.65 28.40 106.88 0.05 0.01
ارزش آفرینان دی 0 17.2 1 1399/04/20 3212 1,011,188 69,392,695M 85.64 2.87 7.74 13.67 24.58 188.13 0.01 0.02
اعتماد ملل 0 15 1 1399/04/20 1386 1,015,519 3,546,490M 93.51 2.39 7.65 14.48 25.66 88.28 0.05 0.01
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 15 1 1399/04/18 1085 1,006,436 75,164,402M 86.07 4.69 11.27 18.69 29.37 70.55 0.05 0.03
افرا نماد پایدار 0 0 0 1399/04/20 122 11,416 1,111,554M 90.70 4.40 12.03 13.82 -2.76 0.63
امین آشنا ایرانیان 0 20 1 1399/04/20 3010 1,044,427 37,644,638M 81.56 4.23 11.70 18.88 31.43 190.75 -0.15 0.08
امین سامان 0 18 1 1399/04/20 3181 1,009,696 4,433,634M 82.82 1.61 4.88 9.74 19.69 171.67 0.03 0.00
اندوخته پایدار سپهر 0 15 1 1399/04/20 2631 1,150,774 91,018,452M 80.65 10.29 21.61 26.54 36.59 164.51 0.03 0.02
با درآمد ثابت فیروزه آسیا 0 0 0 1399/04/20 924 19,953 1,859,640M 95.19 2.06 9.73 16.93 33.89 99.03 0.08 0.04
با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن 0 18 1 1399/04/20 276 1,028,086 1,170,461M 87.87 4.17 10.54 18.60 24.83 0.03 0.07
با درآمد ثابت کاریزما 0 18 1 1399/04/17 2034 1,012,918 9,588,315M 85.59 1.85 7.53 12.81 23.40 169.75 0.03 0.00
با درآمد ثابت کمند 0 0 0 1399/04/20 1055 10,038 36,892,689M 83.69 -1.07 2.37 10.60 21.50 57.85 0.07 0.02
بانک ایران زمین 0 16 1 1399/04/20 3088 1,015,007 44,951,540M 74.78 2.03 5.26 10.15 20.47 118.83 0.03 0.00
بانک گردشگری 0 0 0 1399/04/20 3281 1,010,526 34,666,956M 78.65 1.63 5.34 10.47 21.52 235.15 0.03 0.00
پاداش سرمایه بهگزین 0 15 1 1399/04/20 1677 1,065,957 4,900,191M 77.45 9.73 25.39 36.30 48.06 128.76 0.08 0.04
پارند پايدار سپهر 0 0 0 1399/04/20 1440 12,274 49,093,596M 79.66 11.68 25.11 34.11 45.28 107.59 0.04 0.03
پیروزان 0 17 3 1399/04/20 2573 1,034,770 9,027,695M 71.42 2.97 9.10 20.59 35.82 158.02 0.46 0.17
پیشگامان سرمایه نوآفرین 0 0 0 1399/04/20 308 1,051,227 1,049,721M 90.54 5.73 21.77 32.78 44.32 0.08 0.12
توسعه تعاون صبا 0 15 1 1399/04/20 1701 1,055,498 62,477,722M 85.65 7.21 15.59 23.80 33.39 101.02 0.03 0.04
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1399/04/20 1558 3,879,487 191,973M 79.54 10.60 33.18 52.24 71.00 274.19 0.05 0.21
توسعه فراز اعتماد 0 18 1 1399/04/20 1026 1,006,809 2,982,159M 96.93 2.11 16.68 23.55 33.74 70.54 0.06 0.03
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 1 1399/04/20 3653 1,008,812 13,151,866M 84.36 2.53 11.70 18.95 30.71 345.42 0.01 0.01
دوم اکسیر فارابی 0 20 1 1399/04/20 882 1,004,109 4,987,966M 91.76 3.30 10.87 17.91 30.04 61.19 0.06 0.02
ره آورد آباد مسکن 0 15 1 1399/04/20 2646 1,002,593 148,223,547M 93.53 1.59 4.86 10.65 20.83 127.83 0.26 0.02
صندوق اعتبار سرمایه نو آفرین 0 0 0 1399/04/15 28 999,976 499,988M 40.66 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.07 0.00
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 0 1 1399/04/20 1606 1,003,888 18,406,835M 3.00 1.76 4.92 9.56 19.93 90.52 0.02 0.01
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد 0 20.5 1 1399/04/17 1166 1,011,189 37,075,296M 3.00 1.93 5.97 11.77 22.26 70.34 -0.03 0.03
صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر 0 15 1 1399/04/18 3197 1,010,578 299,616,688M 3.00 1.75 4.88 9.45 19.66 175.72 0.01 0.00
صندوق سرمایه گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی 0 0 0 1399/04/20 25 13,173 36,293M 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 31.74 -2.69 2.08
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 1 1399/04/20 3254 1,044,827 2,971,825M 26.78 5.09 19.31 30.17 40.14 182.36 0.02 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1399/04/20 2559 1,002,459 19,936,031M 76.58 1.46 4.73 9.64 19.76 144.58 0.02 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1399/04/20 3716 1,012,596 3,652,551M 72.72 1.46 4.43 9.50 20.40 179.62 0.02 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا 0 0 1 1399/04/20 1295 10,543 34,790,429M 82.77 6.97 13.50 18.61 29.24 83.09 0.03 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1399/04/20 3063 1,033,371 6,643,443M 48.45 4.13 12.55 18.42 27.82 170.01 0.02 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1399/04/20 2932 1,039,173 71,634,388M 84.28 5.41 14.35 21.18 31.35 168.57 0.18 0.08
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1399/04/20 1684 1,004,483 39,975,903M 67.26 1.54 4.98 9.48 18.91 87.84 0.03 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان 0 17 1 1399/04/20 1848 1,145,924 35,198,529M 83.70 5.73 17.13 25.05 35.69 118.32 0.02 0.05
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا 0 0 0 1399/04/20 1669 1,873,544 284,970M 92.19 3.27 11.32 22.38 39.00 80.64 0.06 0.06
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1399/04/20 1923 1,010,788 59,013,091M 69.31 1.96 5.37 10.40 20.45 108.12 0.02 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 16 1 1399/04/20 1729 1,050,770 31,967,468M 77.22 2.30 9.33 14.67 21.70 102.75 0.03 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1399/04/20 1957 10,010 5,005,247M 88.46 2.37 6.89 13.12 23.93 86.95 0.02 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1399/04/20 2138 33,373 87,720,981M 96.11 1.00 4.95 10.30 21.70 231.27 0.07 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1399/04/20 875 10,085 1,022,388M 97.77 1.19 10.76 16.21 26.84 55.56 0.04 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی 0 0 0 1399/04/20 600 23,458 2,065,954M 76.97 15.45 35.84 61.57 85.28 114.52 0.07 0.20
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید 0 15 0 1399/04/20 1174 10,855 1,125,351M 68.81 1.83 6.17 11.80 27.13 79.16 0.22 0.05
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید 0 0 0 1399/04/20 508 10,357 9,882,080M 96.09 2.75 7.92 14.31 25.06 34.37 0.04 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1399/04/20 4029 1,433,398 4,186,551M 89.66 6.06 21.80 41.42 67.11 386.80 0.02 0.05
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1399/04/20 1586 1,106,058 1,105,285M 78.25 13.94 29.84 47.79 65.06 136.30 0.05 0.08
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید 0 15 5 1399/04/20 1943 26,188,758 323,143M 0.03 84.55 337.17 654.31 944.74 2442.25 5.19 0.15
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1399/04/20 2861 1,234,284 73,070,390M 87.99 4.60 17.21 28.80 40.50 177.94 0.03 0.04
قابل معامله آرمان آتی کوثر 0 0 0 1399/04/20 1586 27,625 13,190,431M 86.04 4.25 17.27 26.01 39.66 172.03 0.08 0.06
قابل معامله ارمغان ایرانیان 0 0 0 1399/04/20 273 10,029 710,121M 86.28 0.09 11.49 21.51 26.90 -0.36 0.10
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان 0 0 0 1399/04/20 1904 31,017 25,958,640M 93.27 2.66 6.19 11.30 23.73 202.49 0.06 0.00
قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین 0 0 0 1399/04/20 647 16,132 19,930,425M 92.99 3.49 9.67 16.84 32.35 56.24 0.09 0.02
قابل معامله با درآمد ثابت تصمیم 0 0 0 1399/04/20 265 14,270 5,707,048M 76.22 8.96 20.25 36.35 43.07 -0.76 0.43
قابل معامله با درآمد ثابت کيان 0 0 0 1399/04/20 1301 24,403 7,318,564M 85.65 6.52 15.48 25.19 41.16 140.26 0.05 0.08
قابل معامله توازن معیار 0 0 0 1399/04/20 237 10,159 4,318,338M 95.75 2.52 10.73 17.34 22.59 0.05 0.05
قابل معامله دارا الگوریتم 0 0 0 1399/04/20 291 10,384 3,115,327M 82.54 4.23 10.74 17.61 23.86 0.09 0.05
قابل معامله سپهر خبرگان نفت 0 0 0 1399/04/20 1799 9,924 1,513,378M 66.02 2.44 13.67 21.68 39.21 118.63 0.05 0.03
قابل معامله گنجينه آينده روشن 0 0 0 1399/04/20 1838 10,038 2,065,958M 89.94 4.27 15.34 26.84 40.13 144.51 0.02 0.06
گسترش فردای ایرانیان 0 20 1 1399/04/20 3196 1,309,145 87,204,176M 79.10 6.78 27.38 40.53 52.95 213.82 0.04 0.04
لوتوس پارسیان 0 17 1 1399/04/17 2832 1,012,028 198,150,812M 83.98 1.67 4.04 10.85 21.04 163.04 0.02 0.01
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 18 1 1399/04/20 1867 1,015,418 36,064,047M 71.89 2.23 14.74 22.46 33.24 120.53 0.04 0.02
مشترک البرز 0 15 1 1399/04/20 2631 1,079,327 816,313M 75.27 9.62 26.99 43.91 65.67 308.26 -0.01 0.13
مشترک اندیشه فردا 0 18 1 1399/04/20 2523 1,058,340 3,569,610M 85.99 7.04 17.70 37.41 73.30 334.89 0.10 0.02
مشترک بانک مسکن 0 15 1 1399/04/20 3779 1,000,000 18,104,560M 91.93 1.60 5.22 10.36 21.40 2240.03 0.00 0.00
مشترک سپهر تدبیرگران 0 18 1 1399/04/17 2356 1,001,643 11,193,390M 81.28 2.48 12.49 21.01 32.44 153.12 0.02 0.02
مشترک صبای هدف 0 0 0 1399/04/20 1449 1,045,480 2,772,670M 77.57 6.54 25.85 44.29 57.42 124.72 0.09 0.08
مشترک فراز اندیش نوین 0 15 1 1399/04/20 3834 1,016,254 4,709,783M 83.50 1.77 5.62 11.06 22.14 220.99 0.02 0.00
مشترک کارگزاری کارآفرین 0 17 1 1399/04/20 3191 1,166,260 21,214,757M 80.84 7.85 20.56 27.72 38.46 209.51 0.02 0.04
مشترک یکم ایرانیان 0 15 1 1399/04/20 4177 1,014,290 30,666,201M 83.18 1.37 7.50 12.88 23.56 318.29 0.02 0.00
نگین سامان 0 18 1 1399/04/20 1175 1,011,453 4,873,577M 78.61 1.67 10.35 16.90 27.15 65.83 0.05 0.03
نهال سرمایه ایرانیان 0 15 1 1399/04/20 3196 1,003,937 1,707,109M 81.45 1.91 6.35 11.69 22.81 181.70 0.02 0.00
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 6 1399/04/20 1679 1,330,975 294,389M 84.78 1.78 12.99 30.20 44.50 131.77 0.02 0.08
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 17 3 1399/04/17 2118 1,133,237 59,718M 72.99 13.63 49.49 70.52 88.51 186.59 0.02 0.15
نیکوکاری دانشگاه تهران 0 15 1 1399/04/20 2245 1,012,131 50,583M 83.03 1.72 12.59 21.47 34.40 105.40 0.01 0.04
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 3 1399/04/20 1223 1,037,765 270,751M 91.49 4.56 29.74 43.63 56.92 104.55 0.08 0.07
نیکوکاری ورزشی پرسپولیس 0 17 3 1399/04/20 2359 1,354,563 50,676M 94.04 -2.54 26.96 55.65 47.09 130.80 0.11 0.11
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 0 15 3 1399/04/20 1531 1,285,809 111,017M 84.92 2.02 14.63 25.75 37.84 96.84 0.02 0.07
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 1 1399/04/20 3405 1,211,604 61,286,775M 87.33 4.84 14.72 26.80 38.35 204.28 0.03 0.03