یکشنبه 5 خرداد 1398

مقایسه بازدهی سرمایه‌گذاری درصندوق‌های با درآمد ثابت (ETF)

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/03/01 5.30 31.00 25.60 126.00
 مشترک آتیه نوین 0 16 1 1398/03/03 3357 1,009,458 94,793,012M 90.17 1.63 4.84 9.66 19.75 191.54 54.50
آرمان کارآفرین 0 17 1 1398/03/03 2974 1,001,467 10,281,371M 92.56 1.73 5.15 10.37 20.88 174.70 57.00
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1398/03/03 1134 1,052,327 513,241M 77.76 2.41 6.76 13.44 24.34 74.11 85.90
ارزش آفرینان دی 0 17.2 1 1398/03/03 2800 1,016,674 45,266,988M 86.68 3.09 5.49 10.83 21.50 160.76 60.90
ارمغان ایرانیان 0 15 3 1398/03/03 2783 1,050,445 108,788M 99.16 1.76 5.02 9.15 23.60 164.24 58.90
اعتماد ملل 0 15 1 1398/03/03 974 1,001,974 1,068,165M 90.59 1.98 5.38 10.90 22.87 59.19 83.90
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 15 1 1398/03/03 673 1,010,336 30,265,165M 91.71 1.75 5.10 10.26 20.80 38.37 78.60
امین آشنا ایرانیان 0 20 1 1398/03/03 2598 1,005,448 15,029,123M 86.96 2.04 5.93 11.73 23.34 155.86 59.30
امین سامان 0 16 1 1398/03/03 2769 1,001,562 974,017M 89.28 1.65 4.93 9.77 18.75 149.28 58.00
اندوخته پایدار سپهر 0 15 1 1398/03/03 2219 1,001,644 49,280,118M 93.68 1.64 4.92 9.84 18.99 126.00 65.50
انديشه زرين پاسارگاد 0 15 1 1396/06/19 1149 1,009,424 829,185M 99.99 1.48 4.49 8.90 18.94 27.61 79.40
با درآمد ثابت تصمیم 0 0 0 1398/03/03 349 1,001,751 1,427,086M 73.78 1.67 4.84 10.30 21.86 18.85 74.10
با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF) 0 0 0 1398/03/03 512 13,998 168,828M 92.79 2.94 6.20 10.71 34.08 39.63 75.30
با درآمد ثابت کاریزما 0 18 0 1398/03/03 1622 1,005,301 3,958,449M 91.91 1.72 5.28 6.27 18.33 143.76 77.90
با درآمد ثابت کمند (ETF) 0 0 0 1398/03/03 643 10,113 6,988,854M 91.31 1.78 5.30 10.75 21.70 33.73 78.80
بانک ایران زمین 0 16 1 1398/03/03 2676 1,001,726 39,134,568M 93.58 1.72 5.17 10.26 20.87 96.00 50.30
بانک گردشگری 0 0 1 1398/03/03 2869 1,001,397 9,646,153M 85.29 1.67 4.93 9.90 21.78 210.84 58.60
پاداش سرمایه بهگزین 0 15 1 1398/03/03 1265 1,001,561 3,902,217M 87.01 1.80 5.54 11.06 22.10 77.35 80.00
پارند پايدار سپهر (ETF) 0 0 0 1398/03/03 1028 10,059 5,030,113M 94.01 2.19 4.48 9.86 20.83 59.25 84.50
پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان (ETF) 0 0 0 1398/03/03 564 24,379 313,885M 8.51 -1.43 0.38 18.50 103.14 143.79 60.20
پشتوانه طلای لوتوس (ETF) 0 0 0 1398/03/03 683 36,354 3,631,731M 4.41 -2.19 -0.03 16.27 117.19 256.27 65.50
پیروزان 0 17 3 1398/03/03 2161 1,045,540 8,241,621M 87.49 1.70 4.98 9.94 20.80 119.16 65.00
توسعه تعاون صبا 0 15 1 1398/03/03 1289 1,002,561 34,061,056M 93.14 1.56 4.57 8.94 18.26 65.90 83.00
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1398/03/03 1146 2,168,460 66,312M 88.95 3.40 8.47 14.64 25.73 109.15 85.20
توسعه فراز اعتماد 0 18 1 1398/03/03 614 1,009,880 2,898,697M 93.07 1.64 4.91 10.01 20.37 34.19 80.80
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 0 1398/03/03 3241 1,011,019 4,738,197M 82.23 1.93 5.49 11.00 22.99 311.43 48.20
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (ETF) 0 0 0 1398/03/03 479 25,457 1,039,065M 5.61 -2.45 -0.03 17.40 108.22 151.10 63.60
دوم اکسیر فارابی 0 20 1 1398/03/03 470 1,010,624 666,097M 89.71 1.88 5.67 11.14 22.10 27.88 73.80
ره آورد آباد مسکن 0 15 1 1398/03/03 2234 1,006,948 148,610,197M 93.19 1.49 4.74 9.55 20.05 104.83 62.30
صندوق س. در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد (ETF) 0 0 0 1398/03/03 340 12,935 1,056,616M 5.13 -2.10 0.05 17.39 0.00 29.27 38.60
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 20 1 1398/03/03 1194 1,010,820 15,697,707M 3.00 1.77 5.29 10.85 21.77 67.78 65.80
صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1398/03/03 463 10,003 737,816M 83.10 1.96 4.67 10.17 20.24 25.31 65.60
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد 0 21 1 1398/02/28 754 1,001,295 14,699,640M 3.00 1.68 5.29 10.68 21.88 45.01 64.50
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید (ETF) 0 0 1 1398/03/03 96 10,017 1,001,662M 93.60 2.00 5.72 0.00 0.00 5.92 20.00
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 1 1398/03/03 2842 1,001,480 961,023M 89.92 1.96 4.88 10.91 22.35 137.93 64.20
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1398/03/03 2147 1,009,373 20,137,600M 93.33 1.58 4.83 9.61 18.79 122.60 75.80
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1398/03/03 3304 1,004,370 2,203,599M 85.53 1.75 5.22 10.27 21.33 156.13 62.70
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا (ETF) 0 0 1 1398/03/03 883 10,016 8,416,303M 92.74 1.73 5.22 10.47 21.38 51.19 81.80
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1398/03/03 2651 1,001,311 5,505,292M 90.36 1.50 4.37 9.07 18.33 139.78 71.20
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1398/03/03 2520 1,001,644 33,709,224M 93.65 1.67 4.96 9.94 20.05 134.93 72.70
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1398/03/03 1272 1,010,086 40,225,390M 90.61 1.59 4.85 9.64 18.64 66.27 85.40
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایران 0 17 1 1398/03/03 1436 1,006,531 26,281,954M 94.05 1.55 5.30 10.23 20.37 79.76 86.50
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آس 0 0 0 1398/03/03 1257 1,306,076 112,227M 93.08 1.98 5.95 14.03 25.54 25.93 69.50
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1398/03/03 1511 1,001,493 38,083,523M 89.56 1.63 4.91 10.01 20.51 85.38 88.50
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 16 1 1398/03/03 1317 1,029,241 53,340,840M 78.32 1.81 7.42 11.42 24.36 78.77 81.00
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1398/03/03 1545 10,045 1,014,562M 94.77 0.79 5.04 9.54 18.58 58.70 68.10
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1398/03/03 1726 2,671,971 7,642,447M 94.71 1.70 5.23 10.72 22.89 165.22 84.10
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1398/03/03 3617 1,002,870 137,520M 83.85 1.34 5.83 10.78 20.43 303.26 47.90
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1398/03/03 1174 1,000,090 361,868M 87.34 1.82 5.86 11.25 22.08 68.50 79.10
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1398/03/03 2449 1,001,426 41,911,116M 86.66 1.64 4.86 9.89 20.34 133.42 72.80
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر 0 0 4 1397/12/27 1393 1,082,874 13,176M 98.37 1.02 3.59 8.06 12.88 61.32 87.80
قابل معامله آرمان آتی کوثر (ETF) 0 0 0 1398/03/03 1174 19,231 1,370,830M 92.52 1.27 5.21 10.31 21.76 89.37 87.50
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1398/03/03 1492 24,313 12,149,284M 99.95 1.15 3.57 8.61 20.49 137.11 83.20
قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین (ETF) 0 0 0 1398/03/03 235 11,804 875,775M 93.37 1.46 4.87 10.94 14.32 73.90
قابل معامله با درآمد ثابت کيان (ETF) 0 0 0 1398/03/03 889 16,776 4,490,805M 94.58 1.56 4.98 10.22 24.37 65.17 83.90
قابل معامله سپهر خبرگان نفت (ETF) 0 0 3 1398/03/03 1387 10,477 499,768M 80.36 2.33 7.19 11.84 29.70 78.50 70.10
قابل معامله گنجينه آينده روشن (ETF) 0 0 0 1398/03/03 1426 10,104 137,956M 90.97 1.84 7.35 14.07 30.00 100.47 82.50
گسترش فردای ایرانیان 0 20 1 1398/03/03 2784 1,010,761 60,102,118M 96.31 1.95 5.73 11.36 23.03 158.80 60.40
گنجینه الماس بیمه دی 0 0 0 1398/03/03 188 12,289 330,893M 88.52 1.87 6.51 12.04 22.89 12.38 77.00
گنجینه زرین شهر 0 15 1 1398/03/03 2785 1,000,128 258,645,451M 83.47 1.49 4.41 9.52 20.24 160.60 59.20
گنجینه یکم آوید 0 15 1 1398/03/03 762 1,021,762 168,393M 87.19 3.19 7.00 11.49 22.69 46.24 81.50
لوتوس پارسیان 0 17 1 1398/03/03 2420 1,004,455 104,081,585M 93.32 1.53 4.60 9.37 18.91 139.37 64.70
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 1 1398/03/03 1455 1,004,925 15,736,730M 89.22 1.75 5.39 10.77 21.49 84.43 82.00
مشترک اندیشه فردا 0 18 1 1398/03/03 2111 1,004,971 194,967M 99.83 4.81 14.25 30.97 159.68 251.36 66.40
مشترک بانک مسکن 0 15 0 1398/03/03 3367 21,635,599 279,900M 35.66 6.74 30.82 31.89 120.37 2061.45 51.90
مشترک سپهر تدبیرگران 0 18 1 1398/03/03 1944 1,010,411 5,436,593M 91.47 1.65 4.96 10.04 20.57 118.51 70.40
مشترک صبای هدف 0 15 0 1398/03/03 1037 999,238 129,635M 78.50 2.13 13.40 18.37 41.44 58.27 69.10
مشترک فراز اندیش نوین 0 15 1 1398/03/03 3422 1,009,714 1,569,862M 80.82 1.90 5.40 10.62 23.84 195.73 52.60
مشترک کارگزاری کارآفرین 0 17 1 1398/03/03 2779 1,006,085 10,242,294M 92.00 1.73 5.19 10.37 20.72 167.62 58.60
مشترک یکم ایرانیان 0 15 1 1398/03/03 3765 1,009,426 21,227,572M 85.71 1.63 4.82 9.62 19.71 292.09 52.20
نگین سامان 0 16.5 1 1398/03/03 763 1,001,397 1,395,383M 86.76 1.40 4.19 8.41 16.99 36.43 82.00
نهال سرمایه ایرانیان 0 15 1 1398/03/03 2784 1,009,735 724,041M 86.24 1.89 5.48 10.70 22.43 156.44 59.50
نيکوکاري درمان زنجيره اميد 0 16 3 1398/03/03 904 1,001,548 51,384M 93.99 1.79 5.94 10.40 26.33 51.41 80.60
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 6 1398/03/03 1267 1,177,332 263,157M 80.84 3.79 8.81 17.18 28.05 76.82 79.00
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 17 3 1398/03/03 1706 1,041,548 55,298M 84.82 1.13 5.58 10.24 21.82 94.32 69.30
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 3 1398/03/03 811 1,039,899 130,865M 86.00 1.98 4.47 10.09 21.58 47.01 80.30
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 1 1398/03/03 2993 1,006,466 149,196,284M 91.19 1.66 5.24 9.06 19.72 162.08 54.50