چهارشنبه 1 اسفند 1397

مقایسه بازدهی سرمایه‌گذاری درصندوق‌های با درآمد ثابت (ETF)

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/11/29 -5.70 -11.20 14.90 59.40
 مشترک آتیه نوین 0 16 1 1397/11/29 3262 1,006,836 86,894,925M 93.82 1.55 4.86 9.90 19.76 186.40 52.10
آرمان کارآفرین 0 17 1 1397/11/29 2879 1,016,621 10,204,607M 95.02 1.69 5.11 10.37 20.33 169.31 54.50
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 3 1397/11/29 1039 1,043,679 416,656M 89.63 1.80 6.70 12.77 24.86 66.95 81.90
ارزش آفرینان دی 0 17.2 1 1397/11/29 2705 1,008,629 47,165,657M 96.01 1.69 5.30 10.64 20.92 155.02 58.50
ارمغان ایرانیان 0 15 3 1397/11/29 2688 1,034,013 349,785M 92.93 0.91 3.43 10.60 22.98 158.42 56.30
اعتماد ملل 0 15 1 1397/11/29 879 1,015,324 1,352,637M 93.34 1.52 5.17 12.19 21.67 53.35 78.40
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 15 1 1397/11/29 578 1,007,814 23,521,375M 94.44 1.63 4.97 10.45 20.32 32.91 69.30
امین آشنا ایرانیان 0 20 1 1397/11/29 2503 1,002,525 14,538,283M 91.62 1.94 5.84 11.77 22.91 149.65 56.50
امین سامان 0 16 1 1397/11/29 2674 1,014,070 938,394M 90.93 1.53 4.60 8.87 17.90 143.93 55.30
اندوخته پایدار سپهر 0 10 1 1397/11/29 2124 1,015,891 38,526,815M 92.89 1.62 4.85 9.86 17.75 120.94 62.40
انديشه زرين پاسارگاد 0 15 1 1397/11/29 1054 1,047,071 112,346M 100.00 6.77 2.22 1010.79 1003.81 1043.97 83.20
با درآمد ثابت تصمیم 0 17 1 1397/11/29 254 1,015,824 1,799,077M 84.28 1.74 5.20 10.68 13.64 53.00
با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF) 0 0 0 1397/11/29 417 13,127 220,999M 92.87 0.37 3.49 15.57 28.42 30.82 66.60
با درآمد ثابت کاریزما 0 18 1 1397/11/29 1527 1,002,411 1,208,508M 92.01 1.81 4.16 10.31 19.04 138.23 74.40
با درآمد ثابت کمند (ETF) 0 0 1 1397/11/29 548 10,084 2,116,612M 84.97 1.76 5.38 10.30 20.81 27.96 70.00
بانک ایران زمین 0 16 1 1397/11/29 2581 1,016,686 29,276,155M 94.51 1.70 5.01 10.35 20.38 90.71 47.10
بانک گردشگری 0 0 1 1397/11/29 2774 1,014,302 9,523,937M 85.08 1.70 4.72 10.56 21.41 205.54 56.10
پاداش سرمایه بهگزین 0 15 1 1397/11/29 1170 1,016,332 4,628,397M 91.66 1.66 5.37 10.75 21.63 71.41 75.50
پارند پايدار سپهر (ETF) 0 0 1 1397/11/29 933 10,081 5,039,927M 100.00 1.78 5.28 12.55 21.46 54.35 80.30
پشتوانه طلای لوتوس (ETF) 0 0 0 1397/11/29 588 35,471 3,543,522M 5.20 12.90 9.34 14.87 180.87 236.39 61.70
پیروزان 0 17 3 1397/11/29 2066 1,042,604 7,790,169M 91.77 1.72 5.00 10.18 20.01 113.68 61.90
توسعه تعاون صبا 0 15 1 1397/11/29 1194 1,014,386 32,707,510M 95.92 1.44 4.40 9.03 18.04 61.22 79.00
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1397/11/29 1051 1,989,045 232,782M 96.71 1.43 5.55 12.49 23.67 91.85 81.10
توسعه فراز اعتماد 0 18 1 1397/11/29 519 1,007,295 3,008,067M 92.57 1.68 5.12 10.30 20.37 29.00 70.70
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 1 1397/11/29 3146 1,002,672 4,968,454M 85.39 1.14 5.12 12.38 21.45 305.17 45.80
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (ETF) 0 0 0 1397/11/29 384 24,853 655,070M 7.16 12.46 10.34 17.26 144.14 137.56 57.40
دوم اکسیر فارابی 0 20 1 1397/11/29 375 1,007,937 495,181M 91.40 1.70 5.42 10.92 21.64 21.89 58.80
ره آورد آباد مسکن 0 15 1 1397/11/29 2139 1,005,918 146,318,898M 93.97 1.27 4.39 9.11 19.54 99.61 59.20
زرافشان امید ایرانیان (ETF) 0 0 0 1397/11/29 469 23,676 304,840M 8.98 12.43 11.10 18.39 126.85 129.36 54.50
صندوق س. در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد (ETF) 0 0 0 1397/11/29 245 12,599 861,740M 4.12 12.83 10.07 12.36 0.00 25.91 46.30
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی 20 0 1 1397/11/29 1099 1,007,765 14,245,980M 3.00 1.88 5.50 11.21 21.32 62.06 69.50
صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1397/11/29 368 10,144 1,007,687M 94.79 1.45 5.24 10.26 20.28 20.24 78.20
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد 21 0 1 1397/11/28 659 1,000,052 17,830,237M 3.00 1.69 5.39 11.33 21.76 39.69 73.40
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 1 1397/11/29 2747 1,013,666 1,325,690M 94.40 0.81 5.60 12.37 20.17 132.55 65.70
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1397/11/29 2052 1,007,286 16,089,003M 93.52 1.62 4.78 9.18 18.13 117.59 78.40
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1397/11/29 3209 1,001,507 3,120,818M 89.74 1.63 5.12 10.50 20.82 150.59 64.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا (ETF) 0 0 1 1397/11/29 788 10,153 7,749,516M 93.04 1.66 5.09 10.44 20.86 45.58 89.30
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1397/11/29 2556 1,014,574 7,473,443M 88.96 1.53 4.50 9.06 18.15 135.03 73.10
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1397/11/29 2425 1,015,890 29,128,315M 79.65 1.63 4.91 9.97 19.61 129.78 74.70
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1397/11/29 1177 1,007,672 39,880,984M 91.62 1.63 4.77 9.30 18.27 61.10 90.90
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایران 0 17 1 1397/11/29 1341 1,007,741 23,959,930M 93.79 1.43 4.53 9.02 19.08 73.75 91.30
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آس 0 0 0 1397/11/29 1162 1,224,108 94,322M 92.46 1.61 7.72 15.58 13.58 18.03 73.70
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1397/11/29 1416 1,015,906 33,803,394M 91.01 1.59 5.18 10.19 19.92 80.33 93.20
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 16 1 1397/11/29 1222 1,014,752 51,564,162M 82.81 0.30 2.90 8.92 20.48 70.20 86.20
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1397/11/29 1450 10,074 1,015,425M 93.65 1.53 5.13 10.66 18.46 53.61 71.40
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1397/11/29 1631 2,529,132 5,742,555M 95.06 1.52 5.15 11.15 21.83 151.05 88.00
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1397/06/13 3522 1,011,344 101,974M 41.32 1.76 4.10 9.85 15.23 287.58 48.50
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1397/11/29 1079 1,018,637 389,528M 91.32 1.89 5.41 10.79 21.36 62.63 84.60
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1397/11/29 2354 1,014,981 46,567,317M 88.99 1.52 4.90 10.33 19.88 128.26 75.00
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر 0 0 4 1397/11/29 1298 1,072,515 19,495M 98.74 1.16 4.06 7.84 14.26 60.30 93.90
قابل معامله آرمان آتی کوثر (ETF) 0 0 0 1397/11/29 1079 18,222 1,040,165M 94.43 0.87 4.89 10.56 21.45 79.38 84.10
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1397/11/29 1397 23,474 10,807,501M 99.96 1.38 5.17 11.85 22.91 128.82 81.40
قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین (ETF) 0 0 0 1397/11/29 140 11,226 785,801M 93.34 1.76 5.80 12.26 8.71 42.50
قابل معامله با درآمد ثابت کيان (ETF) 0 0 0 1397/11/29 794 15,937 2,403,285M 96.10 1.46 4.65 8.85 22.47 56.83 79.20
قابل معامله سپهر خبرگان نفت (ETF) 0 0 3 1397/11/29 1292 10,161 484,724M 84.79 0.45 3.44 12.58 26.61 70.24 66.70
قابل معامله گنجينه آينده روشن (ETF) 0 0 1 1397/11/29 1331 10,090 137,000M 91.91 1.56 5.77 16.86 28.18 92.05 79.70
گسترش فردای ایرانیان 0 20 1 1397/11/29 2689 1,008,299 57,104,864M 98.86 1.82 5.61 11.44 22.92 152.83 57.80
گنجینه الماس بیمه دی 0 0 0 1397/11/29 93 11,482 309,861M 95.94 1.80 4.94 14.82 5.00 12.00
گنجینه زرین شهر 0 15 1 1397/11/29 2690 1,014,930 297,498,495M 85.78 1.64 5.03 10.43 20.39 155.90 56.60
گنجینه یکم آوید 0 15 1 1397/11/29 667 1,004,029 97,589M 89.89 0.99 4.54 10.43 19.82 39.05 90.80
لوتوس پارسیان 0 17 1 1397/11/29 2325 1,002,055 104,710,805M 94.82 1.56 4.69 9.41 18.89 134.47 62.00
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 1 1397/11/29 1360 1,002,311 13,081,865M 92.47 1.80 5.36 10.82 20.91 78.84 78.70
مشترک اندیشه فردا 0 18 1 1397/11/29 2016 1,049,455 203,597M 99.88 4.86 6.74 140.36 146.75 236.26 63.40
مشترک سپهر تدبیرگران 0 20 1 1397/11/29 1849 1,007,671 5,529,184M 91.98 1.68 5.11 10.23 20.92 113.28 67.10
مشترک صبای هدف 0 15 1 1397/11/29 942 996,699 48,543M 80.47 -0.66 4.82 22.25 13.79 44.91 65.00
مشترک فراز اندیش نوین 0 15 1 1397/11/29 3327 1,006,169 1,229,643M 83.94 1.56 5.24 11.00 23.28 189.98 50.40
مشترک کارگزاری کارآفرین 0 17 1 1397/11/29 2684 1,002,958 9,391,483M 95.12 1.66 5.17 10.29 20.47 162.14 56.00
مشترک یکم ایرانیان 0 15 1 1397/11/29 3670 1,006,062 18,488,811M 90.61 1.47 4.78 9.80 19.61 286.93 50.10
نگین سامان 0 16.5 1 1397/11/29 668 1,013,514 1,509,398M 90.08 1.38 4.14 8.39 16.85 32.05 74.50
نهال سرمایه ایرانیان 0 15 1 1397/11/29 2689 1,005,755 615,174M 86.64 1.52 5.19 11.35 21.99 150.73 56.90
نيکوکاري درمان زنجيره اميد 0 16 3 1397/11/29 809 1,038,574 53,284M 94.08 1.20 3.73 10.49 23.39 45.17 74.60
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 6 1397/11/29 1172 1,076,908 236,041M 86.14 1.50 8.34 19.01 23.61 67.07 76.00
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 17 3 1397/11/29 1611 1,029,041 54,625M 87.81 0.93 4.76 12.56 20.15 87.90 66.30
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 3 1397/11/29 716 1,040,173 135,745M 88.65 1.99 5.82 11.31 21.39 42.08 73.70
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 1 1397/11/29 2898 1,010,436 170,909,243M 93.56 0.81 3.38 9.12 18.30 156.37 52.00