جمعه 23 آذر 1397

مقایسه بازدهی سرمایه‌گذاری درصندوق‌های با درآمد ثابت (ETF)

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/09/21 -9.30 4.60 61.40 78.50
 مشترک آتیه نوین 0 16 0 1397/09/21 3194 1,003,300 77,807,668M 93.24 1.70 5.04 9.93 19.59 182.75 52.40 0.01
آرمان کارآفرین 0 17 0 1397/09/20 2811 1,011,711 8,862,603M 95.23 1.82 5.17 10.18 20.14 165.41 55.00 0.00
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1397/09/20 971 1,061,761 326,592M 89.09 2.72 5.99 11.36 23.37 62.17 84.90 0.01
ارزش آفرینان دی 0 17.2 0 1397/09/21 2637 1,003,436 41,700,926M 98.80 1.86 5.42 10.62 20.42 151.17 59.00 0.01
ارمغان ایرانیان 0 15 0 1397/09/20 2620 1,001,127 329,165M 88.78 0.69 5.49 13.70 24.83 155.19 56.90 0.03
اعتماد ملل 0 15 0 1397/09/20 811 1,010,693 862,991M 95.12 1.62 9.07 11.72 20.30 49.25 82.00 0.02
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 15 0 1397/09/20 510 1,001,137 14,783,470M 96.13 1.54 5.01 10.02 19.62 28.83 74.30 0.01
امین آشنا ایرانیان 0 20 0 1397/09/21 2435 1,016,684 11,763,410M 95.25 1.93 5.92 11.40 22.58 145.25 57.00 0.00
امین سامان 0 16 0 1397/09/20 2606 1,007,384 924,350M 83.98 1.21 3.98 8.41 17.56 140.14 55.80 0.00
اندوخته پایدار سپهر 0 10 0 1397/09/21 2056 1,011,507 39,979,583M 99.51 1.63 4.87 9.02 17.07 117.32 63.40 0.00
اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 15 0 1397/02/15 1031 1,000,000 8,891,678M 88.06 1.69 5.12 10.11 20.97 43.21 72.40 0.07
انديشه زرين پاسارگاد 0 15 0 1397/09/20 986 813,167 34,316M 90.38 -1.21 958.78 962.11 972.17 1002.38 85.60 0.39
با درآمد ثابت تصمیم 0 17 0 1397/09/20 186 1,012,541 1,903,843M 92.27 1.84 5.34 9.61 9.77 60.20 0.01
با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF) 0 0 0 1397/09/22 349 12,835 238,809M 94.61 1.77 8.73 20.90 28.03 69.60 0.07
با درآمد ثابت کاریزما 0 0 0 1397/09/20 1459 2,351,640 182,889M 96.91 2.00 5.69 11.61 19.20 132.14 76.20 0.02
با درآمد ثابت کمند (ETF) 0 0 0 1397/09/22 480 10,041 1,003,156M 94.50 1.79 4.82 10.37 17.88 24.11 73.30 0.03
بانک ایران زمین 0 16 0 1397/09/20 2513 1,011,233 25,010,595M 89.04 1.67 4.36 10.24 20.15 86.93 47.60 0.02
بانک گردشگری 0 0 0 1397/09/20 2706 1,010,961 6,607,315M 66.71 1.66 5.45 11.36 21.54 201.86 56.60 0.00
پاداش سرمایه بهگزین 0 15 0 1397/09/20 1102 1,008,927 2,253,309M 96.07 1.85 5.03 10.55 20.83 67.05 78.00 0.02
پارند پايدار سپهر (ETF) 0 0 0 1397/09/22 865 10,041 5,019,955M 99.99 1.84 5.41 10.84 21.07 50.60 83.20 0.01
پشتوانه طلای لوتوس (ETF) 0 0 0 1397/09/21 520 28,638 1,597,951M 3.47 -15.51 -15.95 39.49 143.44 176.09 63.10 0.03
پیروزان 0 17 0 1397/09/20 1998 1,002,888 7,878,293M 94.65 1.75 5.40 10.50 20.40 109.71 62.90 0.01
توسعه تعاون صبا 0 15 0 1397/09/20 1126 1,010,616 29,555,036M 96.70 1.52 4.59 9.00 17.76 57.99 81.70 0.00
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1397/09/20 983 1,910,130 226,054M 99.93 2.09 6.42 10.06 23.87 84.24 84.20 0.01
توسعه فراز اعتماد 0 18 0 1397/09/20 451 1,002,612 2,583,477M 92.38 1.73 5.18 10.24 20.11 25.13 76.30 0.02
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 0 1397/09/20 3078 1,002,558 5,011,770M 95.73 1.92 6.94 11.97 21.08 301.33 46.00 0.01
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (ETF) 0 0 0 1397/09/21 316 19,835 297,080M 2.20 -15.63 -15.33 34.45 98.35 92.46 57.90 0.14
درآمد ثابت سرآمد 0 15 0 1397/09/20 591 1,013,947 20,276,833M 92.81 1.91 5.38 10.85 21.62 35.70 79.50 0.02
دوم اکسیر فارابی 0 20 0 1397/09/20 307 1,002,949 332,649M 94.46 2.16 5.58 10.94 17.78 63.80 0.02
ره آورد آباد مسکن 0 15 0 1397/09/20 2071 1,001,339 148,355,952M 92.54 1.50 4.28 10.18 19.75 96.29 59.90 0.03
زرافشان امید ایرانیان (ETF) 0 0 0 1397/09/21 401 19,136 275,081M 22.29 -13.73 -12.76 37.10 90.62 88.91 54.60 0.13
صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1397/09/20 300 10,114 605,993M 95.41 1.74 4.97 9.84 0.00 16.16 87.00 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 1 1397/09/21 2679 1,007,533 846,486M 90.00 1.66 5.27 11.13 16.19 128.04 66.30 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1397/09/20 1984 1,002,599 9,752,967M 93.84 1.58 4.53 8.91 17.67 114.00 79.70 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1397/09/20 3141 1,012,557 2,840,434M 94.39 1.65 5.12 10.55 20.67 146.53 64.60 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا (ETF) 0 0 1 1397/09/20 720 10,093 5,019,193M 94.41 1.64 5.05 10.54 20.68 41.57 94.00 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1397/09/21 2488 1,010,356 7,831,302M 94.49 1.49 4.47 8.93 17.98 131.61 73.90 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1397/09/21 2357 1,011,507 25,497,382M 89.83 1.65 4.95 9.72 19.34 126.10 75.70 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1397/09/20 1109 1,002,601 35,784,101M 92.36 1.56 4.61 8.87 17.85 57.40 94.00 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایران 0 17 1 1397/09/20 1273 1,002,059 27,127,285M 94.08 1.54 3.99 9.78 19.01 70.22 94.00 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آس 0 0 0 1397/09/20 1094 1,167,222 78,061M 95.04 3.08 6.79 11.57 7.83 12.54 75.80 0.08
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1397/09/20 1348 1,007,159 32,450,780M 90.52 1.27 3.75 9.91 19.58 76.32 95.70 0.05
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 19 1 1397/09/20 1154 1,021,188 53,118,492M 81.37 0.10 3.71 11.42 21.29 67.34 88.70 0.07
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1397/09/20 1382 10,089 1,016,926M 92.21 2.27 6.02 8.85 19.05 49.95 72.90 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1397/09/20 1563 2,435,842 5,401,385M 95.09 1.82 5.79 10.83 21.40 141.79 90.00 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1397/06/13 3454 1,011,344 101,974M 41.32 1.76 4.10 9.85 15.23 287.58 49.40 0.04
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1397/09/20 1011 1,011,972 474,901M 91.90 1.75 5.25 10.51 21.32 58.44 87.60 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1397/09/20 2286 1,011,689 41,538,466M 89.00 1.81 5.34 10.18 19.73 124.55 76.00 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر 0 0 4 1397/09/20 1230 1,035,963 18,831M 97.86 0.99 3.92 6.92 13.35 56.69 96.90 0.00
قابل معامله آرمان آتی کوثر (ETF) 0 0 0 1397/09/22 1011 17,676 1,374,888M 96.04 2.27 5.77 10.63 21.78 74.06 86.90 0.01
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1397/09/20 1329 22,621 11,308,546M 99.99 2.24 5.94 11.09 23.15 120.46 83.00 0.01
قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین (ETF) 0 0 0 1397/09/22 72 10,760 492,758M 99.97 1.82 7.60 4.21 43.10 0.01
قابل معامله با درآمد ثابت کيان (ETF) 0 0 0 1397/09/22 726 15,382 1,161,389M 91.88 1.68 5.83 12.95 22.77 51.44 82.80 0.05
قابل معامله سپهر خبرگان نفت (ETF) 0 0 0 1397/09/22 1224 10,366 494,471M 84.12 0.29 6.02 16.47 24.05 66.94 68.10 0.03
قابل معامله گنجينه آينده روشن (ETF) 0 0 0 1397/09/22 1263 10,155 177,996M 92.38 1.82 8.26 16.68 27.51 88.06 81.60 0.02
گسترش فردای ایرانیان 0 20 0 1397/09/21 2621 1,004,042 51,937,410M 100.00 1.95 5.86 11.44 22.64 148.74 58.30 0.01
گنجینه زرین شهر 0 15 0 1397/09/21 2622 1,010,795 302,726,341M 86.14 1.77 5.22 10.43 20.01 152.08 57.20 0.01
گنجینه یکم آوید 0 15 1 1397/09/20 599 1,016,785 170,196M 94.87 2.79 6.65 11.96 22.90 36.70 96.70 0.01
لوتوس پارسیان 0 17 0 1397/09/21 2257 1,013,043 107,076,031M 95.48 1.55 4.66 9.28 18.80 130.92 62.70 0.00
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 0 1397/09/20 1292 1,012,918 10,048,461M 95.29 1.63 5.06 10.21 19.92 74.55 80.80 0.00
مشترک اندیشه فردا 0 18 0 1397/09/20 1948 1,024,537 260,115M 64.83 2.66 125.70 129.90 139.16 223.95 64.00 0.16
مشترک سپهر تدبیرگران 0 20 0 1397/09/20 1781 1,002,835 4,216,202M 93.81 1.72 5.16 10.31 21.06 109.40 68.40 0.01
مشترک صبای هدف 0 15 0 1397/09/20 874 988,860 38,853M 80.56 0.84 10.43 20.77 14.84 39.96 66.90 0.19
مشترک فراز اندیش نوین 0 15 0 1397/09/21 3259 1,003,379 780,866M 91.43 1.94 5.68 12.67 22.47 186.16 50.60 0.03
مشترک کارگزاری کارآفرین 0 17 0 1397/09/20 2616 1,015,227 8,188,802M 94.72 1.75 5.04 10.20 19.99 158.19 56.50 0.01
مشترک یکم ایرانیان 0 15 0 1397/09/21 3602 1,003,306 17,269,692M 89.69 1.68 5.04 9.98 19.57 283.38 50.40 0.00
نگین سامان 0 16.5 0 1397/09/20 600 1,000,728 1,420,675M 77.74 1.71 8.63 7.45 16.39 28.02 79.20 0.02
نهال سرمایه ایرانیان 0 15 0 1397/09/21 2621 1,003,367 376,814M 94.24 1.94 5.50 11.70 22.17 147.05 57.40 0.01
نيکوکاري درمان زنجيره اميد 0 16 0 1397/09/20 741 1,008,823 51,707M 93.40 1.02 4.87 14.63 24.37 42.36 78.30 0.06
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 0 1397/09/20 1104 1,006,959 250,367M 80.93 3.11 8.99 12.60 20.54 60.28 78.30 0.04
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 17 0 1397/09/20 1543 1,062,059 56,376M 89.78 2.18 7.27 11.09 20.03 84.50 67.80 0.00
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 0 1397/09/20 648 1,047,820 136,507M 91.08 2.02 6.60 9.85 19.55 37.27 77.90 0.02
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 0 1397/09/20 2830 1,008,795 174,973,066M 92.32 0.83 4.60 9.97 18.83 153.55 52.40 0.02