یکشنبه 17 آذر 1398

مقایسه بازدهی سرمایه‌گذاری درصندوق‌های با درآمد ثابت (ETF)

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/09/16 7.10 10.40 42.30 96.10
 مشترک آتیه نوین 0 16 1 1398/09/16 3553 1,000,519 99,229,143M 85.81 1.65 5.15 10.22 20.32 202.78 52.70 0.01
آرمان کارآفرین 0 17 1 1398/09/16 3170 1,008,601 13,216,042M 90.14 1.80 5.18 10.47 20.94 186.07 55.00 0.02
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1398/09/16 1330 1,012,879 2,004,404M 87.48 2.03 6.00 12.62 27.12 89.01 76.50 0.01
ارزش آفرینان دی 0 17.2 1 1398/09/16 2996 1,000,475 69,573,847M 87.00 1.84 5.53 10.46 22.66 173.11 58.60 0.02
اعتماد ملل 0 15 1 1398/09/16 1170 1,009,325 1,719,358M 94.05 1.72 5.18 11.06 22.10 71.39 73.50 0.04
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 15 1 1398/09/16 869 1,000,570 56,945,070M 93.05 1.74 5.18 10.45 21.07 49.90 66.10 0.01
امین آشنا ایرانیان 0 20 1 1398/09/16 2794 1,013,233 24,106,761M 84.34 2.00 5.89 12.14 24.13 169.14 57.00 0.08
امین سامان 0 16 1 1398/09/16 2965 1,008,010 992,743M 86.74 1.63 4.86 9.76 19.95 159.95 55.70 0.02
اندوخته پایدار سپهر 0 15 1 1398/09/16 2415 1,008,768 67,823,936M 93.22 1.63 4.89 9.76 19.83 136.49 62.10 0.01
با درآمد ثابت فیروزه آسیا 0 0 0 1398/09/16 708 16,652 1,665,179M 90.47 2.42 6.33 14.64 30.26 65.33 61.90 0.05
با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن 0 18 1 1398/09/16 60 1,013,853 201,707M 90.20 2.35 4.09 6.70 0.01
با درآمد ثابت کاریزما 0 18 1 1398/09/16 1818 1,012,140 6,982,711M 90.98 1.71 5.17 10.27 10.39 155.05 71.80 0.24
با درآمد ثابت کمند 0 0 0 1398/09/16 839 9,735 18,760,350M 83.87 -0.99 2.45 7.77 18.87 42.43 66.90 0.01
بانک ایران زمین 0 16 1 1398/09/16 2872 1,008,767 38,716,732M 87.83 1.63 4.96 10.28 20.80 107.00 48.40 0.02
بانک گردشگری 0 0 1 1398/09/16 3065 1,010,664 18,055,625M 86.30 1.90 5.35 10.71 20.81 222.48 56.40 0.01
پاداش سرمایه بهگزین 0 15 1 1398/09/16 1461 1,008,767 4,339,573M 83.92 1.89 5.72 11.37 22.84 89.79 72.20 0.02
پارند پايدار سپهر 0 0 0 1398/09/16 1224 10,000 19,999,883M 94.51 1.73 5.40 10.21 21.17 71.11 75.40 0.00
پیروزان 0 17 3 1398/09/16 2357 1,016,800 6,898,023M 81.70 1.34 6.27 12.29 23.06 132.53 61.70 0.01
پیشگامان سرمایه نوآفرین 0 0 0 1398/09/16 92 1,018,317 221,107M 86.53 3.02 7.15 7.36 25.00 0.24
توسعه تعاون صبا 0 15 1 1398/09/16 1485 1,008,329 40,233,502M 89.58 1.55 4.64 9.27 18.45 75.83 75.00 0.00
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1398/09/16 1342 2,466,378 52,561M 78.69 2.62 4.90 11.71 29.45 137.89 75.70 0.08
توسعه فراز اعتماد 0 18 1 1398/09/16 810 1,000,538 2,989,247M 91.66 1.65 4.95 9.90 20.20 45.05 66.30 0.01
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 1 1398/09/16 3437 1,000,575 9,800,128M 84.75 1.77 5.59 11.38 22.97 324.08 46.70 0.01
دوم اکسیر فارابی 0 20 1 1398/09/16 666 1,000,602 2,424,956M 94.37 1.91 5.82 11.77 23.51 40.93 58.70 0.02
ره آورد آباد مسکن 0 15 1 1398/09/16 2430 1,001,827 150,092,046M 92.80 1.65 4.62 9.45 19.38 115.11 59.10 0.03
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 20 1 1398/09/16 1390 1,000,550 19,749,523M 3.00 1.73 5.37 10.46 21.49 79.08 59.10 0.01
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد 0 21 1 1398/09/16 950 1,010,934 25,008,000M 3.00 1.87 5.30 10.68 21.24 56.85 55.20 0.03
صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر 0 15 1 1398/09/16 2981 1,007,853 284,170,352M 3.00 1.65 4.97 10.31 19.85 164.58 56.90 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 1 1398/09/16 3038 1,011,419 622,099M 94.24 1.75 5.16 9.92 21.88 149.58 61.70 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1398/09/16 2343 1,000,521 19,994,770M 90.63 1.64 4.93 9.85 19.91 133.23 71.20 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1398/09/16 3500 1,011,519 1,622,796M 80.31 1.81 5.27 10.45 21.22 167.79 60.50 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا 0 0 1 1398/09/16 1079 10,090 14,729,862M 91.01 1.73 5.16 10.24 21.16 62.42 70.70 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1398/09/16 2847 1,007,890 4,295,334M 93.22 1.52 4.53 9.02 18.31 149.65 68.00 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1398/09/16 2716 1,008,768 55,181,755M 95.72 1.65 4.95 9.87 20.03 145.62 69.20 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1398/09/16 1468 999,889 39,902,038M 89.31 1.30 4.43 9.34 19.43 76.58 77.00 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایران 0 17 1 1398/09/16 1632 1,001,592 30,024,750M 93.04 1.64 4.70 9.75 20.64 90.64 78.70 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آس 0 0 0 1398/09/16 1453 1,494,190 218,322M 93.78 1.80 5.98 12.98 28.46 44.07 63.10 0.04
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1398/09/16 1707 1,008,767 53,693,271M 87.23 1.64 4.94 9.81 20.56 95.95 80.90 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 16 1 1398/09/16 1513 1,005,236 43,043,977M 66.91 1.75 4.91 6.91 19.34 86.81 73.20 0.06
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1398/09/16 1741 10,009 4,939,547M 96.10 1.85 5.55 12.19 22.57 71.68 62.80 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1398/09/16 1922 2,969,740 19,993,657M 94.69 1.69 4.76 9.89 22.25 194.78 77.70 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1398/09/16 659 10,093 1,496,792M 94.41 1.92 5.02 10.28 21.26 37.21 52.20 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی 0 0 0 1398/09/16 384 13,921 374,543M 78.16 3.60 5.08 12.16 26.14 27.31 49.70 0.05
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید 0 15 1 1398/09/16 958 1,000,594 136,558M 80.30 1.87 6.19 12.91 30.27 64.37 69.00 0.06
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید 0 0 1 1398/09/16 292 10,104 2,714,428M 93.92 1.90 5.09 10.45 0.00 17.79 20.90 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1398/09/16 3813 1,049,158 710,053M 76.89 4.93 10.95 28.98 40.43 333.91 46.60 0.09
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1398/09/16 1370 1,009,493 717,053M 79.28 1.97 5.80 11.49 23.23 81.20 70.90 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1398/09/16 2645 1,021,322 49,915,973M 88.43 1.74 4.70 10.82 21.09 145.37 69.00 0.02
قابل معامله آرمان آتی کوثر 0 0 0 1398/09/16 1370 21,429 8,305,412M 89.89 1.37 4.80 10.39 21.89 111.02 79.00 0.02
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان 0 0 0 1398/09/16 1688 27,674 13,829,015M 99.99 1.98 6.03 12.51 22.71 169.09 76.80 0.04
قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین 0 0 0 1398/09/16 431 13,419 3,457,977M 94.32 1.87 6.04 12.40 25.24 29.93 51.30 0.03
قابل معامله با درآمد ثابت کيان 0 0 0 1398/09/16 1085 18,918 5,582,825M 94.06 1.98 5.40 11.76 23.66 86.14 73.60 0.03
قابل معامله سپهر خبرگان نفت 0 0 0 1398/09/16 1583 10,490 630,405M 55.78 1.33 4.93 13.63 26.29 93.82 64.70 0.05
قابل معامله گنجينه آينده روشن 0 0 0 1398/09/16 1622 10,073 102,527M 81.64 2.27 5.49 11.81 26.91 113.59 76.00 0.06
گسترش فردای ایرانیان 0 20 1 1398/09/16 2980 1,005,352 59,198,423M 91.70 2.25 5.14 11.68 24.00 171.60 57.80 0.02
لوتوس پارسیان 0 17 1 1398/09/16 2616 1,013,791 133,013,031M 93.65 1.64 5.27 10.25 19.90 150.55 61.80 0.00
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 1 1398/09/16 1651 1,012,092 24,474,798M 85.69 1.58 5.26 10.70 22.07 96.01 75.20 0.02
مشترک اندیشه فردا 0 18 1 1398/09/16 2307 1,017,614 195,894M 95.90 4.94 14.43 32.88 63.87 288.04 61.80 0.03
مشترک بانک مسکن 0 15 1 1398/09/16 3563 1,014,001 4,025,690M 93.97 1.81 4.81 1.06 47.74 2229.42 50.10 0.56
مشترک سپهر تدبیرگران 0 18 1 1398/09/16 2140 1,000,603 5,510,593M 90.95 1.81 5.59 10.93 21.33 130.26 66.10 0.00
مشترک صبای هدف 0 15 1 1398/09/16 1233 1,018,499 805,187M 77.06 2.58 5.99 18.06 44.48 80.48 61.20 0.18
مشترک فراز اندیش نوین 0 15 1 1398/09/16 3618 1,000,521 4,053,274M 89.39 1.69 5.36 10.93 22.04 207.86 51.20 0.01
مشترک کارگزاری کارآفرین 0 17 1 1398/09/16 2975 1,012,731 12,335,477M 89.50 1.75 5.20 10.39 20.94 179.13 55.80 0.00
مشترک یکم ایرانیان 0 15 1 1398/09/16 3961 1,000,520 21,637,126M 84.45 1.65 5.15 10.23 20.31 303.28 50.90 0.00
نگین سامان 0 18 1 1398/09/16 959 1,008,767 1,546,076M 88.24 1.65 5.03 9.79 18.37 46.98 69.80 0.04
نهال سرمایه ایرانیان 0 15 1 1398/09/16 2980 1,000,521 1,496,643M 88.55 1.69 5.36 10.97 22.13 168.29 57.30 0.00
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 6 1398/09/16 1463 1,110,868 248,939M 81.27 4.24 5.58 14.33 37.70 96.26 71.20 0.09
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 17 3 1398/09/16 1902 1,064,987 56,160M 80.05 1.97 7.27 16.10 27.54 113.00 64.40 0.03
نیکوکاری دانشگاه تهران 0 15 1 1398/09/16 2029 1,053,891 35,779M 92.39 1.87 5.76 11.40 22.28 80.95 54.30 0.06
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 3 1398/09/16 1007 1,059,014 135,179M 83.91 1.58 7.49 10.01 21.84 59.03 69.10 0.01
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 0 15 3 1398/09/16 1315 1,050,023 90,565M 92.06 1.54 4.94 10.65 20.20 67.93 71.30 0.10
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 1 1398/09/16 3189 1,012,202 85,404,846M 85.12 2.09 4.32 9.29 19.28 172.72 52.40 0.04